Podejście zadaniowe w kształceniu świadomości kultury własnej Chińczyków uczących się języka polskiego
PDF

Słowa kluczowe

Motivation
Chinese students

Jak cytować

Jasińska, A. (2023). Podejście zadaniowe w kształceniu świadomości kultury własnej Chińczyków uczących się języka polskiego . Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 13(359), 98–117. https://doi.org/10.24917/20820909.13.7

Abstrakt

Young Chinese who undertake Polish studies show great interest in Polish culture. In glottodidactics, acquiring intercultural competence is achieved by integrating language learning with getting to know the entire cultural context. To develop this competence, it is necessary to be aware of one’s own culture and the ability to interpret it in the context of a foreign culture. The article is an attempt to indicate such methods of working with Chinese students, which thanks to a pragmatic approach to their own culture, motivate students to get to know it more deeply, and allow them to see the relationship between their native and foreign culture.

https://doi.org/10.24917/20820909.13.7
PDF

Bibliografia

Anusiewicz J., Problematyka językowego obrazu świata w poglądach niektórych językoznawców i filozofów niemieckich XX w., [w:] Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin 1999, s. 277–307.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Coste D. i in., Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, przeł. W. Martyniuk, Warszawa 2003.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Gębal P.E., Realioznawstwo w nauczaniu języka niemieckiego, [w:] Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Stan obecny – programy nauczania – pomoce dydaktyczne, red. W.T. Miodunka, Kraków 2004, s. 69–94.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Herder J.G., Rozprawa o pochodzeniu języka, [w:] tegoż, Wybór pism, przeł. J. Gałecki i in., Wrocław 1987.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Humboldt W. von, Rozmaitość języków a rozwój umysłowy ludzkości, przeł. E.M. Kowalska, Lublin 2002.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Jacoby M., Chiny bez makijażu, Warszawa 2016.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Janowska I., Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych. Na przykładzie języka polskiego jako obcego, Kraków 2011.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Jasińska A., Jak Chińczycy Polskę widzą, tak ją piszą… Obraz Polski i Polaków w pisemnych relacjach studentów kantońskiej polonistyki, [w:] Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego V, red. E. Kubicka, M. Berend, A. Walkiewicz, Toruń 2020, s. 187–196.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Jasińska A., Po polsku za Wielkim Murem, „Języki Obce w Szkole” 2015, nr 1, s. 95–98.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Lin X., Sękowska E., Czy styl wypowiedzi pisemnych chińskich studentów nosi cechy etniczne?, [w:] Język polski w Chinach. Z doświadczeń nauczania polszczyzny w Azji Wschodniej, red. A. Jasińska, P. Kajak, T. Wegner, Warszawa 2021, s. 129–140.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Locke J., Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, t. 2, przeł. B.J. Gawecki, Warszawa 1955.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Mao R., Chińscy studenci o rocznych stażach językowych w Polsce, „Kwartalnik Polonicum” 2018, nr 30, s. 57–66.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Pietrzak S., Motywacja i styl nauki chińskich studentów języka polskiego (na podstawie doświadczeń lektorki na Uniwersytecie Syczuańskim w Chengdu), [w:] Język polski w Chinach. Z doświadczeń nauczania polszczyzny w Azji Wschodniej, red. A. Jasińska, P. Kajak, T. Wegner, Warszawa 2021, s. 168–177.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Sapir E., Kultura, język, osobowość, przeł. B. Stanosz, R. Zimand, Warszawa 1978.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Skoczek J., Nauczanie języka polskiego jako zadanie i narzędzie dyplomacji publicznej, [w:] Język polski w Chinach. Z doświadczeń nauczania polszczyzny w Azji Wschodniej, red. A. Jasińska, P. Kajak, T. Wegner, Warszawa 2021, s. 21–36.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Sobkowiak P., Interkulturowość w edukacji językowej, Poznań 2015.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Straub H., Designing a Cross-Cultural Course, „Forum” 1999, vol. 37, no. 3, s. 2–5.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Weggel O., Chiny, przeł. J. Koźbiał, Warszawa 2006.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Whorf B.L., Język, myśl i rzeczywistość, przeł. T. Hołówka, Warszawa 1982.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Wilczyńska W., Czego potrzeba do udanej komunikacji interkulturowej?, [w:] Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa, red. M. Mackiewicz, Poznań 2005, s. 21–28.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Zawadzka E., Nauczyciele języków obcych w dobie przemian, Kraków 2004.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Downloads

Download data is not yet available.