Polityka prywatności

Członkowie redakcji respektują zasadę poufności, co oznacza, że nie ujawniają osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat autorów, recenzentów oraz osób, które dokonały rejestracji na stronach czasopisma w celu korzystania z usługi newsletter. Osobami upoważnionymi do posiadania ww. informacji są: redaktorzy oraz Wydawca.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Autorek / Autorów

 

Na podstawie art. 13 (lub / i) 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r. – dalej: RODO lub Rozporządzenie), informujemy, że:
I. Administrator Danych Osobowych:
Administratorem Danych Osobowych Autorek / Autorów / Recenzentów / Recenzentek jest Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, strona internetowa: https://www.uken.krakow.pl). Z Administratorem Danych Osobowych można kontaktować się poprzez adres e-mail: info@up.krakow.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany w zdaniu pierwszym.
II. Inspektor Ochrony Danych:
Autorki / Autorzy / Recenzenci / Recenzentki mogą skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych w sprawach dotyczących: przetwarzania danych osobowych, korzystania z praw dotyczących przetwarzania danych osobowych, pisząc na adres elektroniczny iod@up.krakow.pl, lub adres Administratora Danych, wskazany w pkt I.
III. Cele przetwarzania danych osobowych:
Uczelnia przetwarza dane osobowe w celu przygotowania i realizacji umowy wydawniczej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia (UE), a w szczególności:
• reakcji na informacje przesłane do Wydawnictwa z wykorzystaniem formularza kontaktowego / e-maila,
• realizacji procesu wydawniczego związanego z opublikowaniem dzieła Autorek / Autorów,
• opublikowania imienia, nazwiska, stopnia lub tytułu naukowego oraz afiliacji Autorek / Autorów,
• udostępniania danych innym podmiotom związanym z procesem wydawniczym, do baz danych i innych portali informacyjnych, promocyjnych, naukowych,
• wysyłki autorskich numerów drukowanych dzieła.
Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest warunkiem wykonania umowy, zamówienia, opublikowania dzieła Pani / Pana autorstwa / współautorstwa, także gdy występowała/ł Pani / Pan w charakterze Recenzenta / Redaktora / Członka Rady Naukowej. Jest Pani / Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa publikacji lub akceptacji artykułu / recenzji przez Wydawnictwo.
IV. Odbiorcy danych osobowych:
Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania.
V. Okres przechowywania danych osobowych Autorek / Autorów:
Dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) Rozporządzenia (UE) będą przetwarzane maksymalnie przez okres 50 lat, licząc od daty podpisania umowy.
VI. Prawa osób, których dane dotyczą:
Autorki / Autorzy mają prawo do:
• dostępu do swoich danych (informacji o przetwarzanych przez Administratora Danych), w tym uzyskania kopii danych. Prawo będzie realizowane w zakresie technicznie i prawnie możliwym,
• sprostowania (poprawiania danych, gdy są niezgodne z stanem rzeczywistym),
• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach przewidzianych prawem.
Zebrane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
VII. Instytucja nadzorcza w zakresie danych osobowych:
Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Autorki / Autorzy, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, mają prawo wniesienia skargi do ww. organu nadzorczego.