Wytyczne dla autorów

Teksty powinny spełniać następujące kryteria:

 • imię i nazwisko, tytuł naukowy, afiliacja Autora;
 • objętość -  około 40 000 znaków ze spacjami;
 • marginesy standardowe, czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5, wyjustowany;
 • cytaty zawarte w tekście – w cudzysłowie (nie kursywą).
 • abstrakt w języku polskim i angielskim (do 600 znaków ze spacjami);
 • około 5 słów-kluczy w języku polskim i angielskim;
 • krótka nota o Autorze (ok. 400 znaków ze spacjami);
 • bibliografia;
 • przypisy dolne według wzoru:
 1. M. Spitzer, Jak uczy się mózg, przeł. M. Guzowska-Dąbrowska, Warszawa 2007, s.15-16.
 2. T. Patrzałek, Gramatyka na „cenzurowanym”, „Polonistyka” 1992, nr 1, s.27.
 3. Z. Melosik, Kryzys męskości w kulturze współczesnej, Kraków 2006, s. 65.
 4. N. Frye, Mit Fikcja i przemieszczenie, [w:] Studia z teorii literatury. Archiwum przekładów „Pamiętnika Literackiego”, red. M. Głowiński i H. Markiewicz, t.1, Wrocław 1977,s. 293.
 5. ipsos.pl, dostęp 15 IV 2013.
 6. Przy skrótowym zapisie stosujemy określenia: „tamże”, „tegoż”; przy powtórnym odwołaniu do dzieła skrót z wielokropkiem (Z. Melosik, Kryzys…, s. 20.)
 • tabele i wykresy w załączniku ze wskazaniem ich miejsca w tekście.
 • materiały ilustracyjne z oznaczeniem źródła i praw autorskich.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. Przesłany tekst jest rezultatem własnej twórczości i nie narusza praw autorskich innych osób; w szczególności utwór nie był wcześniej publikowany.
 2. Tekst publikacji jest złożony stylem zasadniczym w programie Microsoft Word (LibreOffice) i zapisany w formatach: doc., docx, odt.
 3. Tekst publikacji złożony jest czcionką Times New Roman (12 pkt), interlinia 1,5 (przy dłuższych wyodrębnionych cytatach: Times New Roman 10 oraz interlinia 1,0).

  Obiekty graficzne (schematy, wykresy) umieszczone są w osobnych plikach, a w tekście zaznaczono ich miejsce (na przykład: il. 1, tab. 2).

  Przy materiałach ilustracyjnych podano ich źródła i prawa autorskie.

 4. Tekst spełnia podane przez Redakcję wymogi odnośnie do bibliografii i przypisów.
 5. Autor zapoznał się z obowiązującymi w czasopiśmie procedurami recenzowania tekstów.