Informacje dla autorów

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia” to rocznik naukowy wydawany przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. ISSN: 2082-0909 e-ISSN: 2450-5013

Profil

Tematyka podejmowana w czasopiśmie związana jest z dydaktyką języka polskiego jako przedmiotu szkolnego na wszystkich poziomach edukacji. Obejmuje zatem kształcenie kulturowo-literackie i kulturowo-językowe w odniesieniu do teraźniejszości, przyszłości, a także w ujęciu historycznym. Ważnym obszarem tematycznym są też analizy dokumentów oświatowych kształtujących politykę edukacyjną. W kręgu zainteresowania znajduje się również nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego: uwarunkowania prawne, rozwiązania dydaktyczne, ujęcia badawcze.

Czasopismo otwarte jest ponadto na studia i analizy dotyczące nauczania innych języków ojczystych (szczególnie słowiańskich).

Dziedzina: nauki humanistyczne

Dyscypliny: językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o komunikacji społecznej i mediach, pedagogika

Punktacja MNiSW: 100 pkt (2023)

Nabór artykułów: Zgłoś nowy tekst

Zapraszamy do współpracy.