Nauczanie języka polskiego jako obcego w grupie Słowian południowych - postulaty programowe
PDF

Słowa kluczowe

Polish as a foreign language
Slavic languages
Intercomprehension
Positive and Negative Transfer

Jak cytować

Jasińska, A. (2023). Nauczanie języka polskiego jako obcego w grupie Słowian południowych - postulaty programowe . Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 13(359), 72–82. https://doi.org/10.24917/20820909.13.5

Abstrakt

The opening of the borders of the European Union and increasing the number of its members resulted in higher amount of students from the countries of the former Yugoslavia and Bulgaria Bulgaria studying at Polish universities. South Slavs often do not realize the similarity of all Slavic languages. The article presents selected methodological suggestions for planning courses for South Slavs, which would take into account these similarities. However, one should not forget that language similarities can be a source of mistakes: transfer from related languages is also an issue to which the author dedicated a place in her work

 

https://doi.org/10.24917/20820909.13.5
PDF

Bibliografia

Dalewska-Greń H., Języki słowiańskie, Warszawa 2012.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Dąbrowska A., Najczęstsze błędy popełniane przez cudzoziemców uczących się języka polskiego jako obcego, [w:] Opisywanie, rozwijanie i testowanie znajomości języka polskiego jako obcego. Materiały z konferencji sekcji glottodydaktycznej Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, red. A. Seretny, W. Martyniuk, E. Lipińska, Kraków 2006, s. 105–136.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Dąbrowska A., Pasieka M., Dobesz U., Co warto wiedzieć. Poradnik metodyczny do nauczania języka polskiego jako obcego na Wschodzie, Warszawa 2010.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego. Uczenie się, nauczanie, ocenianie, Warszawa 2003.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Izdebska-Długosz D., Po polsku bez błędu. Zbiór ćwiczeń z gramatyki języka polskiego dla studentów ukraińskojęzycznych, Rzeszów 2017.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Izdebska-Długosz D., Specyficzne problemy nauczania języka polskiego jako obcego w środowisku ukraińskojęzycznym, [w:] Języki obce i kultura. Nowe konteksty edukacyjne, red. D. Gonigroszek, Piotrków Trybunalski 2015, s. 315–323.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kijewska A., Bułgarskie interferencje fonetyczne w języku polskim a błąd glottodydaktyczny (na materiale prac pisemnych studentów bułgarskich), [w:] Inne optyki. Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego jako obcego, red. R. Cudak, J. Tambor, Katowice 2001, s. 263–274.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Komorowska H., Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa 2001.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Komorowska H., Sprawdzanie umiejętności w nauce języka obcego. Kontrola – ocena – testowanie, Warszawa 2004.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kostić-Golubicić M., Spojrzenie cudzoziemca na liczebniki polskie, [w:] Polonistyka w świecie. Nauczanie języka i kultury polskiej studentów zaawansowanych, red. J. Mazur, Lublin 2000, s. 191–196.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Krawczuk A., Kłopoty z opanowaniem polskiej rekcji w procesie nauczania Ukraińców sprawności pisania, [w:] Rozwijanie i testowanie biegłości w języku polskim jako obcym, red. E. Lipińska, A. Seretny, Kraków 2008, s. 129–140.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Markiewicz-Pławecka E., Błędy w łączliwości składniowej w tekstach pisanych przez Słowian znających język polski na poziomie zaawansowanym, [w:] Rozwijanie i testowanie biegłości w języku polskim jako obcym, red. E. Lipińska, A. Seretny, Kraków 2008, s. 115–128.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Michalik R., Problemy Bułgarów uczących się języka polskiego, [w:] Język polski w kraju i za granicą. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej Polonistów, Warszawa 14–16 września 1995, t. 2, red. B. Janowska, J. Porayski-Pomsta, Warszawa 1997, s. 84–89.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Mirkulovska M., Problemy związane z nauczaniem Macedończyków języka polskiego, [w:] Język polski w kraju i za granicą. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej Polonistów, Warszawa 14–16 września 1995, t. 2, red. B. Janowska, J. Porayski-Pomsta, Warszawa 1997, s. 98–101.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Moszyński L., Wstęp do filologii słowiańskiej, Warszawa 2012.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Pančikovà M., Stefańczyk W., Po tamtej stronie Tatr, Kraków 1998.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Pősingerovà K., Seretny A., Czy Czechów jest trzech, Kraków 1992.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Sławski F., Języki słowiańskie, [w:] Języki indoeuropejskie, red. L. Bednarczuk, Warszawa 1988, s. 909.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Tafel K., Durić R., Lemmen R., Olshevska A., Przyborowska-Stolz A., Slavische Interkomprehension. Eine Einfuhrung, Tübingen 2009.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

www.eurocom.uni-frankfurt.de (dostęp: 26.07.2021).
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Zawadzka A., Interkomprehensja jako możliwość wzbogacenia tradycyjnej metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, [w:] Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych, t. 2, red. J. Mazur, A. Małyska, K. Sobstyl, Lublin 2013, s. 123–134.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Downloads

Download data is not yet available.