Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Przesłany tekst jest rezultatem własnej twórczości i nie narusza praw autorskich innych osób; w szczególności utwór nie był wcześniej publikowany.
 • Tekst publikacji jest złożony stylem zasadniczym w programie Microsoft Word (LibreOffice) i zapisany w formatach: doc., docx, odt.
 • Tekst publikacji złożony jest czcionką Times New Roman (12 pkt), interlinia 1,5 (przy dłuższych wyodrębnionych cytatach: Times New Roman 10 oraz interlinia 1,0). Obiekty graficzne (schematy, wykresy) umieszczone są w osobnych plikach, a w tekście zaznaczono ich miejsce (na przykład: il. 1, tab. 2). Przy materiałach ilustracyjnych podano ich źródła i prawa autorskie. Objętość tekstu max 40 000 znaków ze spacjami (razem z bibliografią, abstraktem i słowami kluczowymi)
 • Tekst spełnia podane przez Redakcję wymogi odnośnie do bibliografii i przypisów.
 • Autor zapoznał się z obowiązującymi w czasopiśmie procedurami recenzowania tekstów.

   

Wytyczne dla autorów

Wytyczne dla autorów

1. Artykuł naukowy

 • objętość tekstu do 40 000 znaków ze spacjami (razem z bibliografią, abstraktem i słowami kluczowymi);
 • na osobnej stronie:
  - tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko;
  - ORCID;
  - nazwa reprezentowanej instytucji naukowej;
  - e-mail, adres zamieszkania (do wiadomości redakcji);
  - tytuł artykułu: Times New Roman 14, wyśrodkowany; w języku polskim i angielskim;
 • tekst:
  - Times New Roman 12;
  - odstępy między wierszami 1,5;
  - marginesy 2,5 cm;
  - wcięcie akapitowe 1,25 cm;
  - wyrównanie do obydwu marginesów;
 • w przypadku finansowania pracy z grantu, prosimy o podanie informacji w przypisie;
 • tytuły kursywą;
 • cytaty włączone do tekstu głównego w cudzysłowie;
 • dłuższe cytaty wyodrębnione graficznie, czcionka Times New Roman 10, odstępy między wierszami 1.0;
 • śródtytuły pogrubione (nie należy oznaczać śródtytułów cyframi/literami);
 • do artykułu należy dołączyć: bibliografię przedmiotową, streszczenie (do 600 znaków ze spacjami) w języku polskim i angielskim, słowa kluczowe (3-5 słów), krótką informację o Autorze/Autorce;
 • do artykułów w językach kongresowych należy dołączyć: tytuł, abstrakt i słowa kluczowe w języku oryginalnym i angielskim;
 • tabele, ryciny, wykresy itp. należy dołączyć w osobnych plikach;
 • artykuł należy przesłać redakcji w dwóch wersjach: doc. (bez tabel, rycin, wykresów itp.) i pdf. (z tabelami, rycinami, wykresami we właściwych miejscach).

PRZYPISY

Czcionka Times New Roman 10 punktów; u dołu strony, wstawione automatycznie z wykorzystaniem funkcji „wstaw przypis”, bez spacji po numerze przypisu;

Przykłady:
a) cytat z książki
U. Żydek-Bednarczuk, Wprowadzenie do lingwistycznej analizy tekstu, Kraków 2005, s. 22.

 1. b) cytat z pracy zbiorowej
  Krzyżyk, Umiejętności tekstotwórcze, [w:] Kształcenie językowe, red. U. Kopeć, Rzeszów 2010, s. 21.
 2. c) cytat z czasopisma
  Pisarek, Zenon Klemensiewicz – w czterdziestolecie śmierci,„LingVaria” 2009, nr 2, s. 25-34.
 3. d) cytat z pracy już cytowanej
  jeśli w poprzednim przypisie: Tamże. / Tamże, s. 34.
  jeśli dużo wcześniej: D. Krzyżyk, Umiejętności…, s. 256.
 4. e) cytat ze strony internetowej
  Miodunka, Podejście zorientowane na działanie w nauczaniu języków obcych: od (małych) zadań do (dużych) projektów, 2013, http://jows.pl/content/podej%C5%9Bcie-zorientowane-na-dzia%C5%82anie-w-nauczaniu-j%C4%99zyk%C3%B3w-obcych-od-ma%C5%82ych-zada%C5%84-do-du%C5%BCych-pro (dostęp: 5.10.2018).

Bibliografia

 • układ alfabetyczny, czcionka Times New Roman 12 punktów, odstęp między wierszami 1,5, wyrównanie do obydwu marginesów;
 • kolejność informacji:

- książka: nazwisko i inicjały imion autora, tytuł i podtytuły kursywą, miejsce i rok wydania.
- artykuł: nazwisko i inicjały imion autora, tytuł kursywą, tytuł czasopisma (serii naukowej) w cudzysłowie, rok wydania, numer tomu/zeszytu poprzedzony skrótem, numery stron.

 1. Artykuł recenzyjny (recenzja naukowa)
 • objętość do 20 000 znaków ze spacjami;
 • na osobnej stronie:
  - tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko;
  - ORCID;
  - nazwa reprezentowanej instytucji naukowej;
  - e-mail, adres zamieszkania (do wiadomości redakcji);
  tytuł artykułu: Times New Roman 14, wyśrodkowany;
  • tekst:
  - Times New Roman 12,
  - odstępy między wierszami 1,5;
  - marginesy 2,5 cm;
  - wcięcie akapitowe 1,25 cm;
  - wyrównanie do obydwu marginesów;
  • pełny opis bibliograficzny recenzowanej książki (czcionka Times New Roman 14 punktów)
  - w przypadku książek autorskich: imię i nazwisko autora/ów, tytuł kursywą, nazwa wydawnictwa, miejsce i rok wydania, liczba stron;
  - w przypadku prac pod redakcją: tytuł kursywą, imię i nazwisko redaktora/ów, nazwa wydawnictwa, miejsce i rok wydania, liczba stron;
  • wymagania edytorskie: jak wyżej;
  • w przypadku cytatów z recenzowanej pracy, ich lokalizacje należy podać w nawiasie okrągłym po cudzysłowie.

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

 

Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.

 • Przesłany tekst jest rezultatem własnej twórczości i nie narusza praw autorskich innych osób; w szczególności utwór nie był wcześniej publikowany.
 • Tekst publikacji jest złożony stylem zasadniczym w programie Microsoft Word (LibreOffice) i zapisany w formatach: doc., docx, odt.
 • Tekst publikacji złożony jest czcionką Times New Roman (12 pkt), interlinia 1,5 (przy dłuższych wyodrębnionych cytatach: Times New Roman 10 oraz interlinia 1,0). Obiekty graficzne (schematy, wykresy) umieszczone są w osobnych plikach, a w tekście zaznaczono ich miejsce (na przykład: il. 1, tab. 2). Przy materiałach ilustracyjnych podano ich źródła i prawa autorskie. Objętość tekstu do 20 000 / 40 000 znaków ze spacjami (razem z bibliografią, abstraktem i słowami kluczowymi).
 • Tekst spełnia podane przez Redakcję wymogi odnośnie do bibliografii i przypisów.
 • Autor zapoznał się z obowiązującymi w czasopiśmie procedurami recenzowania tekstów.

 

Polityka prywatności

Członkowie redakcji respektują zasadę poufności, co oznacza, że nie ujawniają osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat autorów, recenzentów oraz osób, które dokonały rejestracji na stronach czasopisma w celu korzystania z usługi newsletter. Osobami upoważnionymi do posiadania ww. informacji są: redaktorzy oraz Wydawca.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Autorek / Autorów

 

Na podstawie art. 13 (lub / i) 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r. – dalej: RODO lub Rozporządzenie), informujemy, że:
I. Administrator Danych Osobowych:
Administratorem Danych Osobowych Autorek / Autorów / Recenzentów / Recenzentek jest Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, strona internetowa: https://www.uken.krakow.pl). Z Administratorem Danych Osobowych można kontaktować się poprzez adres e-mail: info@up.krakow.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany w zdaniu pierwszym.
II. Inspektor Ochrony Danych:
Autorki / Autorzy / Recenzenci / Recenzentki mogą skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych w sprawach dotyczących: przetwarzania danych osobowych, korzystania z praw dotyczących przetwarzania danych osobowych, pisząc na adres elektroniczny iod@up.krakow.pl, lub adres Administratora Danych, wskazany w pkt I.
III. Cele przetwarzania danych osobowych:
Uczelnia przetwarza dane osobowe w celu przygotowania i realizacji umowy wydawniczej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia (UE), a w szczególności:
• reakcji na informacje przesłane do Wydawnictwa z wykorzystaniem formularza kontaktowego / e-maila,
• realizacji procesu wydawniczego związanego z opublikowaniem dzieła Autorek / Autorów,
• opublikowania imienia, nazwiska, stopnia lub tytułu naukowego oraz afiliacji Autorek / Autorów,
• udostępniania danych innym podmiotom związanym z procesem wydawniczym, do baz danych i innych portali informacyjnych, promocyjnych, naukowych,
• wysyłki autorskich numerów drukowanych dzieła.
Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest warunkiem wykonania umowy, zamówienia, opublikowania dzieła Pani / Pana autorstwa / współautorstwa, także gdy występowała/ł Pani / Pan w charakterze Recenzenta / Redaktora / Członka Rady Naukowej. Jest Pani / Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa publikacji lub akceptacji artykułu / recenzji przez Wydawnictwo.
IV. Odbiorcy danych osobowych:
Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania.
V. Okres przechowywania danych osobowych Autorek / Autorów:
Dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) Rozporządzenia (UE) będą przetwarzane maksymalnie przez okres 50 lat, licząc od daty podpisania umowy.
VI. Prawa osób, których dane dotyczą:
Autorki / Autorzy mają prawo do:
• dostępu do swoich danych (informacji o przetwarzanych przez Administratora Danych), w tym uzyskania kopii danych. Prawo będzie realizowane w zakresie technicznie i prawnie możliwym,
• sprostowania (poprawiania danych, gdy są niezgodne z stanem rzeczywistym),
• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach przewidzianych prawem.
Zebrane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
VII. Instytucja nadzorcza w zakresie danych osobowych:
Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Autorki / Autorzy, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, mają prawo wniesienia skargi do ww. organu nadzorczego.