Rozwijanie sprawności mediacji w klasach dwu- i wielonarodowych
PDF

Słowa kluczowe

Język polski jako język obcy
mediacja
wielokulturowość Polish as a foreign language
mediation
multiculturalism

Jak cytować

Jasińska, A. (2021). Rozwijanie sprawności mediacji w klasach dwu- i wielonarodowych. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 12(330), 434–443. https://doi.org/10.24917/20820909.12.30

Abstrakt

For several years now, there has been an increase in the number of foreign students in Polish schools. These are generally Ukrainian pupils. The article presents proposals to improve the competences of foreign students by developing mediation skills. Mediation in glottodidactics is understood as the ability to work with a text and its processing, communicate effectively in a two- and multinational group and having the ability to decode meanings in those groups. 

https://doi.org/10.24917/20820909.12.30
PDF

Bibliografia

Bulanda A., Kościółek J., Majcher-Legawiec U., Pamuła-Behrens M., Szymańska M., Charakterystyka wielokulturowego środowiska edukacyjnego w Krakowie w świetle procesów integracji, Kraków 2019, s. 12–21.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Companion Volume with New Descriptors (2018), Strasbourg: Council of Europe, https://rm.coe.int/ cefr-companion-volume-with-new- descriptors-2018/ 1680 787989 [dostęp: 10.10.2020].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Dąbrowska A., Pasieka M., Metody pracy z tekstem w nauczaniu języka polskiego jako obcego, [w:] Metodyka a nauka o literaturze i nauka o języku, red. D. Michułka, K. Bakuła, Wrocław 2005, s. 381–386.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Droździał-Szelest K., Pisanie w języku obcym jako doświadczenie międzykulturowe, [w:] Wielojęzyczność i wielokulturowość na lekcji języka obcego – między teorią a praktyką nauczania, red. A. Jaroszewska, B. Karpeta-Peć, M. Smuk, J. Sobańska, J. Sujecka-Zając, Warszawa 2016, s. 169–189.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Dryjańska A., Słowa wartości: interkulturowość ukryta w językach, „Neofilolog” 2016, nr 47/1, s. 50.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, Warszawa 2003.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

fundacjareja.eu/wp-content/uploads/ 2015/11/Program-nauczania-je %CC% A8zyka-polskiego-jako-drugiego-dla-oddzia %C5% 82o%CC%81w-przygotowawczych-w-szkole- podstawowej.pdf [dostęp: 10.10.2020].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Grucza F., Kilka uwag o historii lingwistycznych zainteresowań komunikacją interkulturową, [w:] Problemy komunikacji interkulturowej. Jedna Europa, wiele języków, wiele kultur. Materiały z XIX Ogólnopolskiego Sympozjum Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW i Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej, Warszawa – Bemowo 17–19 lutego 1994, red. F. Grucza, K. Chomicz-Jung, Warszawa 1995, s. 7–10.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

infor.pl/akt-prawny/ DZU.2017.167.0001634, rozporzadzenie-ministra-edukacji- narodowej-zmieniajace- rozporzadzenie-w-sprawie-ksztalcenia- osob-niebedacych- obywatelami-polskimi- oraz-osob-bedacych-obywatelami- polskimi-ktore-pobieraly- nauke-w-szkola.html [dostęp: 10.10.2020].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Martyniuk W., Działania i strategie mediacyjne w nauczaniu języka polskiego jako obcego, [w:] Spotkania polonistyk trzech krajów – Chiny, Korea, Japonia. Międzynarodowa Konferencja Akademicka w Seulu, Seul 2017, s. 91–102.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Piętkowa R., Językowy obraz świata i stereotypy a nauczanie języka polskiego jako obcego, [w:] Sztuka czy rzemiosło. Nauczyć Polski i polskiego, red. A. Achtelik, J. Tambor, Katowice 2007, s. 85–104.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Umiejętność rozumienia i tworzenia tekstów w świetle standardów wymagań egzaminacyjnych oraz Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, red. E. Lipińska, A. Seretny, Kraków 2015.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Wierzbicka A., Słowa klucze. Różne języki – różne kultury, Warszawa 2019.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Wilczyńska W., Czego potrzeba do udanej komunikacji międzykulturowej, [w:] Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa, red. M. Mackiewicz, Poznań 2005, s. 15–26.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Zarzycka G., Incydenty krytyczne, czyli najtrudniejsze doświadczenia słuchaczy Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ, „Acta Universitatis Lodziensis” 2010, nr 17, s. 64.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Zawadzka A., Kriterienzur Erstelungund Bewertung von Sprachmittlungsaugaben im schulisen Kontext, [w:] Sprachmittlungund Inter kulturalitaet im Polnisch unterricht, red. B. Stolarczyk, Ch. Merkelbach, Darmstadt 2018, s. 87–105.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Żydek-Bednarczuk U., Spotkanie kultur, Komunikacja i edukacja międzykulturowa w glottodydaktyce, Katowice 2015.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia

Downloads

Download data is not yet available.