Proces recenzji

Recenzent powinien zarejestrować / zalogować się na stronie czasopisma.

Informujemy, że teksty nadesłane przez Autorów do Redakcji poddawane są wstępnej weryfikacji przez kolegium redakcyjne pod względem formalnym (zgodności z wymogami techniczno-edytorskimi) oraz merytorycznym (zgodności z profilem czasopisma).

Artykuły naukowe wstępnie przyjęte zostają następnie przesłane do dalszej oceny merytorycznej do dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych, powoływanych spośród specjalistów w dyscyplinie będącej przedmiotem publikacji.

Proces recenzowania jest poufny (standard double blind review), autorzy artykułów i recenzenci pozostają dla siebie anonimowi. Lista recenzentów współpracujących z czasopismem jest dostępna na jego stronie internetowej oraz w drukowanej wersji rocznika.

Recenzenci dokonują oceny manuskryptu w specjalnym formularzu recenzji.

Formularz recenzji jest dostępny po zalogowaniu się w roli recenzenta.

Recenzje mają formę pisemną. W ocenie recenzent bierze pod uwagę oryginalność i wartość merytoryczną artykułu, jego formę (kompozycję, język), jakość źródeł, rzetelność naukową, może także wskazywać na kwalifikację artykułu do danej kategorii tekstów naukowych.

Wszelkie uwagi, poprawki oraz sugestie ewentualnych zmian recenzent umieszcza w formularzu recenzji, tak by autor mógł się z nimi zapoznać i uwzględnić je w ostatecznej redakcji tekstu.

Recenzenci podejmują decyzję o: opublikowaniu artykułu bez zmian, opublikowaniu artykułu z zaleceniem dokonania niewielkich zmian w tekście, ponownym przedstawieniu artykułu do recenzji po dokonaniu zasadniczych zmian w tekście zaproponowanych przez recenzenta lub o odrzuceniu artykułu (gdy opinia recenzenta jest jednoznacznie negatywna). Recenzja kończy się konkluzją oraz jednoznacznym wnioskiem o dopuszczenie bądź niedopuszczenie artykułu do publikacji.

Autorzy proszeni są o odniesienie się do zgłoszonych przez Recenzentów uwag (poprzez ich akceptację lub dyskusję z nimi) i odesłanie w określonym terminie ostatecznej wersji artykułu.

Warunkiem dopuszczenia artykułu do druku jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji oraz opracowanie ostatecznej wersji tekstu. W przypadku znaczącej rozbieżności ocen kolegium redakcyjne może podjąć decyzję o powołaniu trzeciego recenzenta.

Artykuły przed ich publikacją przechodzą kontrolę antyplagiatową.