Kto się boi współczesności albo smutny dokument epoki
PDF

Słowa kluczowe

education
interpretation
Słonimski
editing nauczanie
interpretacja
Słonimski
redagowanie

Jak cytować

Waligóra, J. (2021). Kto się boi współczesności albo smutny dokument epoki. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 12(330), 231–258. https://doi.org/10.24917/20820909.12.16

Abstrakt

The article presents an educational project inspired by Antoni Słonimski’s poem Document of the Era (Dokument epoki). Preserving and showing the picture of the present - as Słonimski did - is perceived here as a record of the contemporary world. At the same time it is the act of creative selection and configuration of elements that make up the world’s identity and image. Such a synthesis and assembly of pictures become a form of evaluation of the present, a testimony of the anxiety about the directions of its evolution and an expression of distance from what is dangerous and bad.

In this project the accent falls on the interpretation of Słonimski’s poem (and other cultural texts) as well as creative activities which use various codes and materials of artistic message. Aside from the doing s presented, but still closely connected, appears a reflection on the current Core Curriculum. This departmental dokument is also treated as a very important, yet not very glorious, testimony of the era.

https://doi.org/10.24917/20820909.12.16
PDF

Bibliografia

Augustyn św., Wyznania, tłum. i wstęp Z. Kubiak, Kraków 2002.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Biedrzycki K., Kogo kształcimy?, „Refleksje” 2018, nr 2, s. 45–51.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Borejsza J., Szkoły nienawiści. Historia faszyzmów europejskich 1919–1945, Wrocław–Warszawa–Kraków 2000.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Borucki M., Mussolini, Warszawa 1995.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Czapliński P., Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje, Warszawa 2009.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Czerwiński P., Przebiegum życiae, Warszawa 2009.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Gosk H., Przemoc (w) opowieści. Ze studiów postzależnościowych nad literaturą polską XX i XXI wieku. Kraków 2019.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Gosk H., Wychodzenie z „cienia imperium”. Wątki postzależnościowe w literaturze polskiej XX i XXI wieku, Kraków 2015.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Greenblatt S., Poetyka kulturowa, red. i wstęp K. Kujawińska-Courtney, tłum. K. Kwapisz i inni, Kraków 2006.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Greenblatt S., Szekspir – stwarzanie świata, tłum. B. Kopeć-Umiastowska, Warszawa 2007.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Jarzębski J., Proza: wykroje i wzory, Kraków 2016.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Karpowicz I., Balladyny i romanse, Kraków 2011.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kasprzak P., Kłakówna Z.A., Kołodziej P., Regiewicz A., Waligóra J., Edukacja w czasach cyfrowej zarazy, Toruń 2016.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kłakówna Z.A., „Język, który myśli za ciebie”, „Kwartalnik Edukacyjny” 2018, nr 1 (92), s. 25–39.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Koc K., Czego Jaś się nie nauczy, czyli o potrzebie czytania „kontrrewolucyjnego”, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia” 2018, vol. 9, nr 259, s. 19–33.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Koc K., Czytanie świata. Reportaże Ryszarda Kapuścińskiego w edukacji polonistycznej, Poznań 2007.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Koc K., Lekcje myślenia (obywatelskiego). Edukacja polonistyczna wobec współczesnego świata, Poznań 2018.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kolbuszewski J., Charakter narodowy Polaków w literaturze pięknej, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1984, nr 1–2, s. 35–83.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Konopski L., Historia broni chemicznej, Warszawa 2009.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kowalczykowa A., Liryki Słonimskiego 1918–1935, Warszawa 1967.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Koziołek R., Humanista sygnalista, [w:] tegoż, Wiele tytułów, Wołowiec 2019.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kuciel-Frydryszak J., Słonimski. Heretyk na ambonie, Warszawa 2012.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Latoch-Zielińska M., Od realizacji programu do wspierania rozwoju uczniów. Kilka uwag o edukacji polonistycznej po reformie, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia” 2018, vol. 9, nr 259, s. 3–18.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Łukasiewicz J., Zarys historii kryzysów ekonomicznych, Warszawa 1967.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Mazuś M., Król kebabów, [w:] tejże, Król kebabów i inne zderzenia polsko-obce, Warszawa 2015, s. 25–40.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Michnik A., „Kto ma czelność zwać mnie odszczepieńcem?”, [w:] Wspomnienia o Antonim Słonimskim, red. P. Kądziela, A. Międzyrzecki, Warszawa 1996.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Nowacki D., Zawód – czytelnik. Notatki o prozie polskiej lat 90, Kraków 1999; Nowacki D., Ukosem. Szkice o prozie. Katowice 2013.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Nowak K., Kebabistan. Rzecz o polskim daniu narodowym, Warszawa 2020.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Nycz R., „Cytaty z rzeczywistości”. Funkcje wiadomości prasowych w literaturze, [w:] tegoż, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Kraków 2000.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Ostaszewski R., Nowa „Lalka” III RP, „Gazeta Wyborcza” 2005, nr 14, s. 16.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Proza nowa i najnowsza, red. J. Pasterska, Rzeszów 2015.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Pytasz M., „Nie mam recepty na zbawienie świata…”. Wokół „Kronik tygodniowych” Antoniego Słonimskiego, Katowice 1987.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Schopenhauer A., Świat jako wola i przedstawienie, t. I, tłum., wstęp i komentarz J. Garewicz, Warszawa 2009.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Słonimski A., Kroniki tygodniowe 1932–1935, Warszawa 2001.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Słonimski A., Poezje wybrane, wybór i wstęp R. Loth, Warszawa 1989.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Sobczak P.M., Polscy pisarze wobec faszyzmu, Łódź 2015.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Tukidydes, Wojna peloponeska, tłum. K. Kumaniecki, Warszawa 2003.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Waśko A., Szersza kulturowo. Założenia ogólne i komentarz do nowej „Podstawy programowej języka polskiego”, „Refleksje” 2017, nr 3, s. 31–36.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Dimaggio, Joe (1914–1999), „Gazeta Wyborcza”, 30 października 1999, https://wyborcza.pl/1,75248,138369.html [dostęp: 17.11.2020].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Dłużewska E., Kebab to nowe polskie danie narodowe. Co ma wspólnego z disco polo?, „Gazeta Wyborcza”, 30 lipca 2020, https://wyborcza.pl/ 7,75517,26135992, kebab-to-nowe-polskie-danie- narodowe-co-ma-wspolnego-z.html [dostęp: 20.09.2020].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Elżbieta II i Pippa. Zirytowana królowa, redakcja, gala.pl, 12 maja 2011, https://www.gala.pl/artykul/ elzbieta-ii-i-pippa-zirytowana-krolowa [dostęp: 17.11.2020].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Glogster, https://edu.glogster.com/glogpedia?search=1930 [dostęp: 26.11.2020].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kasperska A., Rozmowa z Jerzym Andrzejewskim, właścicielem „Prawdziwego Kebabu u Prawdziwego Polaka”, „Dziennik Wschodni”, 11 grudnia 2020, https://www.dziennikwschodni.pl/biznes/ wlasciciel-prawdziwego-kebabu-u-prawdziwego- polaka-nie-dostalem-ani-grosza- ale-walcze,n,1000279920.html [dostęp: 15.12.2020].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Korulska E., Podstawa programowa, czyli staroć, chaos, nadmiar i przypadek, OKO.press, 9 grudnia 2016, https://oko.press/ podstawa-programowa-czyli-staroc-chaos-nadmiar- przypadek/ [dostęp: 14.09.2020].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Koziołek R., Człowiek skulony,„Tygodnik Powszechny”, 7 września 2020, https://www.tygodnikpowszechny.pl/czlowiek-skulony-164743 [dostęp: 15.09.2020].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Mrozek W., Wiedźmin idzie po władzę! Nowy spektakl według Ziemowita Szczerka, „Gazeta Wyborcza”, 12 lutego 2019, https://wyborcza.pl/7,112395,24451704, wiedzmin-idzie-po-wladze.html [dostęp: 17.09.2020].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Nie będzie elit, będzie fikcja. Jak po reformie edukacji licea będą uczyć polskiego – rozmowa z prof. Krzysztofem Biedrzyckim (rozmowa z Joanną Suchecką), „Gazeta Wyborcza”, 15 maja 2017, https://wyborcza.pl/ 7,75398,21816152,nie-bedzie-elit-bedzie- fikcja-jak-po-reformie- edukacji-licea.html [dostęp: 12.09.2020].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Opinia Komitetu Nauk o Literaturze PAN o projekcie podstawy programowej języka polskiego do liceum ogólnokształcącego i technikum, http://obserwatoriumedukacji.pl/ wp-content/uploads/ 2017/09/ TUTAJ-pan.pdf [dostęp: 18.07.2020].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Pierończyk J., Strajk kobiet w Tychach: Podmiot nie zgadza się z orzeczeniem, „Dziennik Zachodni” 31.10.2020, https://dziennikzachodni.pl/ strajk-kobiet-w-tychach- podmiot-nie-zgadza-sie- z-orzeczeniem/ar/c6-15267532 [dostęp: 4.11.2020].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Podstawa programowa. Język polski, https://podstawaprogramowa.pl/ Liceum-technikum/Jezyk-polski [dostęp: 15.09.2020].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Rusinek M., „Jarku, daj, ać ja pobruszę, a ty wyp***”. Jak autorzy transparentów sięgają do literatury, „Gazeta Wyborcza”, 1 listopada 2020, https://www.wysokie obcasy. pl/ wysokie-obcasy/7,100865,26466977, jarku-daj-ac-ja-pobrusze- a-ty-wyp-jak-autorzy- transparentow.html?_ga= 2.145057842.70673445.1601949638-131154 6803. 1598366600#weekend# S.W-K.C-B.3-L.1.maly [dostęp: 4.11.2020].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Rusinek M., „Obyś ch... wdepnął w LEGO” i „Twój kot, nasze bobry”, czyli o transparentach na protestach, „Gazeta Wyborcza”, 27 października 2020, https://www.wysokieobcasy.pl/ wysokie-obcasy/7,100865,26447192, obys-ch-ju-wdepnal-w-lego-i-twoj-kot-nasze- bobry-czyli.html [dostęp: 4.11.2020].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Sobolewska J., Jak polskość przedstawiana jest w literaturze, „Polityka”, 7 września 2013, https://www.polityka.pl/ tygodnikpolityka/kultura/ 1552411,1,jak-polskosc-przedstawiana- jest-w-literaturze.read [dostęp: 23.11.2020].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Skorupa S., „Poglądy w murach szkoły w ramach podstawy programowej”. Te słowa Czarnka wywołują gęsią skórkę, mamadu.pl, 8 listopada 2020, https://mamadu.pl/ 149387,minister-edukacji- przemyslaw-czarnek-o-pogladach-w- ramach-podstawy# [dostęp: 25.11.2020].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Szubrycht J., „Dziunia jesteś pijana władzą”. Hasła z protestów, których możesz nie rozumieć, bo jesteś boomerem, „Gazeta Wyborcza”, dodatek „Książki”, 1 listopada 2020, https://wyborcza.pl/ 7,75517,26467107,15-hasel-z-protestow- ktorych-nie-rozumiesz-bo-jestes-boomerem.html #S.main_topic-K.C-B.6-L.1.duzy:undefined [dostęp: 4.11.2020].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Widzyk A., Raport: Polska młodzież niechętna głównym partiom, mediom i Kościołowi, DW, https://www.dw.com/pl/ raport-polska-m%C5%82odzie%C5%BC-niech %C4 %99tna-g%C5%82% C3%B3wnym-partiom-mediom-i-ko% C5%9Bcio%C5% 82 owi/a-50501679 [dostęp: 6.01.2021].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

zdjęć, które nas zachwyciły w tym tygodniu, „Gazeta Wyborcza”, 21–27 listopada 2020, https://multimedia.wyborcza.pl/2395203/ [dostęp: 28.11.2020].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia

Downloads

Download data is not yet available.