Pan Tadeusz Adama Mickiewicza: „stara” – „nowa” lektura
PDF

Słowa kluczowe

Pan Tadeusz Adama Mickiewicza
nauczanie języka polskiego
czytanie intertekstualne
Czesław Miłosz
Tomasz Różycki Pan Tadeusz by Adam Mickiewicz
Polish language education
intertextual reading
Czesław Miłosz
Tomasz Różycki

Jak cytować

Gajak-Toczek, M. (2021). Pan Tadeusz Adama Mickiewicza: „stara” – „nowa” lektura. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 12(330), 216–230. https://doi.org/10.24917/20820909.12.15

Abstrakt

In the article „Pan Tadeusz” by Adam Mickiewicz: „old” - „new” reading, the author presented the contextual reading of the epic at school through the prism of the works of Czesław Miłosz (metaphysical and epaphysical reading) and Tomasz Różycki (postmodern epic). The adopted perspective allows us to show the timelessness of the works of Czesław Miłosz (metaphysical and epaphysical reading) and Tomasz Różycki (postmodern epic). The adopted perspective allows us to show the timelessness of the work of a romantic artist, the value of narration as a story about Poland and Poles, as well a story about an individual’s fate and its search for a universal meaning of one’s own existenc.

https://doi.org/10.24917/20820909.12.15
PDF

Bibliografia

Banowska L., „Litwa, po pięćdziesięciu dwóch latach” jako Miłoszowy epilog do „Pana Tadeusza”, [w:] „Pan Tadeusz” i jego dziedzictwo. Recepcja, red. B. Dopart, Kraków 2006, s. 147–164.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Bodusz T., „Dwanaście stacji” Tomasza Różyckiego wobec „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza: pre-teksty i stylizacje, „Kwartalnik Opolski” 2009, nr 4, s. 61–70.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Cieślak T., Inspiracje romantyczne w poezji polskiej roczników 60. i 70. (na wybranych przykładach), [w:] Polska literatura współczesna wobec romantyzmu, red. M. Łukaszuk, D. Seweryn, Lublin 2007, s. 177–202.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Ćwiklak K., Hanys i Chadziaj w jednym stali domu, „Polonistyka” 2006, nr 3, s. 60–62.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Delaperrière M., Dialog Miłosza z Mickiewiczem, „Postscriptum Polonistyczne” 2011, nr 1, s. 233–246.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Fiut A., „Pan Tadeusz” przez Miłosza na nowo odczytany”, [w:] „Pan Tadeusz” i jego dziedzictwo. Recepcja, red. B. Dopart, Kraków 2006, s. 137–146.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Fiut A., Czesława Miłosza autoportret przekorny. Rozmowy przeprowadził…, Kraków 1994.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Fiut A., Rozmowy z Miłoszem, Kraków 1981.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Fiut A., W stronę Miłosza, Kraków 2004.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Gradkowski H., Poezja Mickiewicza w szkole. Zarys problemu. Propozycje metodyczne, Jelenia Góra 1992.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kowalikowa J., „Pan Tadeusz” w szkole dzisiaj, [w:] „Pan Tadeusz” i jego dziedzictwo. Recepcja, red. B. Dopart, Kraków 2006, s. 445–456.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Łukasiewicz J., Dwa nawiązania do „Pana Tadeusza”, „Kwiaty polskie” i „Trans-Atlantyk”, „Pamiętnik Literacki” 1984, nr 3, s. 51–84.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Maryjka W., Powroty do Soplicowa. „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza w najnowszej poezji polskiej, „Pamiętnik Literacki” 2016, nr 4, s. 41–62.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Masi L., Granice we mgle. O poezji Tomasza Różyckiego, przeł. K. Skórska, http://tekturaopolska.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

pl/przeglad-mediow/2849-granice-we-mgle-o-poezji-tomasza-rozyckiego. html [dostęp: 14.11.2020].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Mickiewicz A., Pan Tadeusz, Warszawa 1977.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Miłosz C., Na brzegu rzeki, Kraków 1994.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Miłosz C., Wiersze wszystkie, Kraków 2011.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Miłosz C., Wypisy z ksiąg użytecznych, Kraków 1994.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Miłosz C., Ziemia Ulro, Kraków 1994.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Miłosz C., Życie na wyspach, Kraków 1997.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Nycz R., Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków 2001.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Podstawa programowa.pl. Język polski: liceum/technikum, https://podstawaprogramowa. pl/ Liceum-technikum/Jezyk-polski [dostęp: 3.11.2020].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Poprawa A., Mickiewicz, czyli wszystko. Z Jarosławem Markiem Rymkiewiczem rozmawia…, Warszawa 1994.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Rozmowa Cz. Miłosza z A. Fiutem, https://wyborcza.pl/ 1,75410,10104216,Milosz_ wiekszy_ niz_Mickiewicz.html [dostęp: 10.11.2020].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Rymkiewicz J. M., Kilka szczegółów, Kraków 1994.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Skrendo A., Ów Różycki, „Odra” 2004, nr 12, s. 73–74.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Sowula G., Pan Tomasz czyli ostatni zajazd na Ukrainę, „Rzeczpospolita” 2004, nr 71, s. 10.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Strumiłło J., Ogrody północne, czyli zbiór wiadomości o rozmnażaniu i pielęgnowaniu drzew owocowych i roślin ozdobnych, o inspektach, trejbhauzach i oranżeriach, oraz o utrzymaniu roślin kwiatowych w pokojach, Wilno 1820.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Szargot M., Koniec baśni. O „Panu Tadeuszu” Juliusza Słowackiego, [w:] „Pan Tadeusz” i jego dziedzictwo. Recepcja, red. B. Dopart, Kraków 2006, s. 65–74.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Szaruga L., Świat poetycki (XXVI), „Zeszyty Literackie” 2005, nr 2 (90), s. 175.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Szymańska A., Odnaleziona zasada świata, „Nowe Książki” 2004, nr 8, s. 38–39.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Śliwiński P., Tomasz Różycki, „12 stacji”, https://wyborcza.pl/1,75517,2011525.html [dostęp: 30.10.2020].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Tomaszewska G., Jak widzi dusza? Estetyka i metafizyka światła w „Panu Tadeuszu”, Gdańsk 2007.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Tomkowski J., „Pan Tadeusz” – poemat metafizyczny, Wrocław 2019.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Wolski P., Dochodzenie do stacji, „Pogranicza” 2004, nr 6, s. 99–101.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Wyżycki J.G., Zielnik ekonomiczno-techniczny czyli opisanie drzew, krzewów i roślin dziko rosnących w kraju, jako też przyswojonych, z pokazaniem użytku ich w ekonomice, rękodziełach, fabrykach i medycynie domowej, z wyszczególnieniem jadowitych i szkodliwych oraz mogących służyć ku ozdobie ogrodów i mieszkań wiejskich ułożony dla gospodarzy i gospodyń przez…, t. I–II, Wilno 1845.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Zajas K., Epifanie botaniczne Czesława Miłosza, „Wielogłos” 2007, t. I, s. 110–118.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Zarębianka Z., Czesława Miłosza szukanie ojczyzny, [w:] „Pan Tadeusz” i jego dziedzictwo. Recepcja, red. B. Dopart, Kraków 2006, s. 127–136.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Zarzycki D., Potomstwo literackie „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza”: kontynuacje, parodie, pastisze, trawestacje, „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 1995, nr 13, s. 113–130.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia

Downloads

Download data is not yet available.