Jak godzić ogień z wodą? Między ministerialnym dyktatem… a potrzebami współczesnych uczniów. Projektowanie kształcenia w klasie I licealnej (po szkole podstawowej)
PDF

Słowa kluczowe

edukacja
literatura i kultura
szkoła ponadpodstawowa
reforma
praktyka szkolna education
literature and culture
high school
reform
school practice

Jak cytować

Sporek, P. (2021). Jak godzić ogień z wodą? Między ministerialnym dyktatem… a potrzebami współczesnych uczniów. Projektowanie kształcenia w klasie I licealnej (po szkole podstawowej). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 12(330), 173–183. https://doi.org/10.24917/20820909.12.12

Abstrakt

The text of the articleis a proposal of a way of working in the new high school (after primary school), whichfunctions in the conditions set by the structural and curriculum reform. The author distances himself from the concept of historical and literary education, at the same time showing the inability to maintain the problematic order in literary and cultural education under the conditions of implementing the obligation of the core curriculum. In opposition to the sanctioned model of education in the education of high school students, it proposes a concept of work that, on the one hand, respects the curriculum requirements, and on the otherhand, meets the authentic needs and expectations of students, and includes broadly understood popular culture in the scope of teaching interests. Such thinking is exemplified by the presentation of anexcerpt from the work plan implemented in the firstgrades of the new high school. It is provided with a commentary that reveals the difficulties of such an organization of literary and cultural education in the current curriculum conditions.

https://doi.org/10.24917/20820909.12.12
PDF

Bibliografia

Burkot S., „Myć nogi czy ręce” – ponownie?, „Polonistyka” 1989, nr 2, s. 100–104.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Chmiel M., Cisowska A., Kościerzyńska J., Kusy H., Równy A., Wróblewska A., Ponad słowami 1. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony, część 1, Warszawa 2019.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kłakówna Z.A., Przymus i wolność. Projektowanie procesu kształcenia kulturowej kompetencji. Język polski w klasach IV–VI szkoły podstawowej, w gimnazjum i liceum, Kraków 2003.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Levinson P., Nowe nowe media, przeł. M. Zawadzka, Kraków 2010.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Myrdzik B., O potrzebie kształtowania autonomii poznawczej i egzystencjalnej na lekcjach nie tylko języka polskiego, ,,Polonistyka. Innowacje” 2020, nr 11, file:///C:/Users/pspor/Downloads/ 23114-Tekst%20artyku%C5% 82u-47505-1-10-20200526.pdf [dostęp: 22.11.2020].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Podstawa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła ponadpodstawowa: liceum ogólnokształcące, technikum oraz branżowa szkoła I i II stopnia. Język polski, https://www.ore.edu.pl/2018/03/ podstawa-programowa-ksztalcenia-ogolnego-dla-liceum -technikum-i-branzowej-szkoly-ii-stopnia/ [dostęp: 04.11.2021].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Sławiński J., Literatura w szkole: dziś i jutro, [w:] Edukacja literacka w szkole. Antologia opracowań. Teoretyczne problemy szkolnej komunikacji literackiej, cz. 1, red. W. Dynak, M. Inglot, Wrocław 1986 (pierwodruk „Teksty” 1977, nr 5–6, s. 1–19).
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Sporek P., By myśleć, przeżywać, doświadczać… Szkolna lektura wobec paradygmatów zewnętrznych wspólnot interpretacyjnych, ,,Konteksty Kultury” 2019, t. 16, z. 4, s. 526–540.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Waśko A., O edukacji literackiej (nie tylko dla polonistów), Kraków 2019.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia

Downloads

Download data is not yet available.