Historia literatury inaczej. Komparatystyczne – zagadnieniowe kształcenie literackie… w szkole ponadpodstawowej
PDF

Słowa kluczowe

podstawa programowa
edukacja literacka
studia porównawcze
program nauczania core curriculum
literary education
comparative studies
individual curriculum

Jak cytować

Kania, A. (2021). Historia literatury inaczej. Komparatystyczne – zagadnieniowe kształcenie literackie… w szkole ponadpodstawowej. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 12(330), 158–172. https://doi.org/10.24917/20820909.12.11

Abstrakt

Along with the successive reforms of education, the discussion on the method of teaching literature in high school returns, including the role of the history of literature in preparation for the matriculation examination. The article presents the advantages of a comparative approach to literary education in the core curriculum of the Polish language from 2008, which in individual programs prepared by teachers can also be successfully used in themed-chronological teaching, facilitating work with history of literature based, extensive in terms of issues and essential readingscore curriculum from 2018. Examples of original curriculum solutions come from the author’s own experience and were created during her classes of literature didactics at secondary school at the Faculty of Polish Studies of the Jagiellonian University.

https://doi.org/10.24917/20820909.12.11
PDF

Bibliografia

Biernacka A., Kania A., Innowacyjna koncepcja nauczania języka polskiego w liceum – od diagnozy do praktyki, [w:] Przyszłość edukacji – edukacja przyszłości, red. W. Welskop, Łódź 2014, s. 235–241.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Biernacka A., Kania A., Wizja programu dla trzyletniego liceum, „Polonistyka” 2001, nr 2, s. 93–98.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Chrząstowska B., W sprawie podręczników odpowiedź nie wprost, „Teksty Drugie” 1995, nr 2, s. 105–110.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej (streszczenie raportu), Warszawa 2015.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Głowiński M., O intertekstualności, [w:] tegoż, Pisma wybrane. Tom V: Intertekstualność, groteska, parabola. Szkice ogólne i interpretacje, Kraków 2000, s. 5-33.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Głowiński M., Szkolna historia literatury: wprowadzenie w tradycję, [w:] Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, red. B. Chrząstowska, T. Kostkiewiczowa, Warszawa 1980, s. 100–108.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Hejmej A., Komparatystyka. Studia literackie – studia kulturowe, Kraków 2013, s. 10–12.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Informator o egzaminie maturalnym z języka polskiego od roku szkolnego 2014/2015, Kraków 2013.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kania A., Komunikacja niejedno ma imię, czyli o językowym kształceniu licealistów, [w:] Szkolna polonistyka zanurzona w języku, red. A. Janus-Sitarz, E. Nowak, Kraków 2014, s. 160–176.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kania A., Biernacka A., Janeczek M., Polaków portret własny, „Polonistyka” 2004, nr 9, s. 38–42.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kania A., Koncepcja podręcznika dla zreformowanego liceum w kontekście programu autorskiego, [w:] Podręczniki do kształcenia polonistycznego w zreformowanej szkole – koncepcje, funkcje, język, red. H. Synowiec, Katowice 2007, s. 192–203.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Maszyneria na chodzie. O historii literatury na uniwersytecie i w szkole – rozmowa Sławomira Jacka Żurka z Marią Kwiatkowską-Ratajczak, „Zeszyty Szkolne. Edukacja Humanistyczna” 2007, nr 2, s. 8–15.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 2: Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, Warszawa 2009.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 7: Edukacja artystyczna i kulturalna, Warszawa 2009, s. 47.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Riffaterre M., O wzajemnym uzupełnianiu się komparatystyki literackiej i studiów kulturowych, [w:] Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki. Antologia, red. T. Bilczewski, Kraków 2010, s. 149–159.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Słownik języka polskiego PWN.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Steiner G., Czym jest komparatystyka literacka?, [w:] Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki. Antologia, red. T. Bilczewski, Kraków 2010, s. 511–529.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Waśko A., O edukacji literackiej (nie tylko dla polonistów), Kraków 2019.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia

Downloads

Download data is not yet available.