Piosenka literacka i hymny pokoleniowe drugiej połowy XX wieku… na lekcjach języka polskiego w szkole średniej. Estetyka – tematy – wartości
PDF

Słowa kluczowe

piosenka literacka
Ewa Demarczyk
hymn generacji
aksjologia edukacyjna
ewaluacja a literary song
Ewa Demarczyk
a generation hymn
educational axiology
evaluation

Jak cytować

Mazur, E. (2021). Piosenka literacka i hymny pokoleniowe drugiej połowy XX wieku… na lekcjach języka polskiego w szkole średniej. Estetyka – tematy – wartości. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 12(330), 259–271. https://doi.org/10.24917/20820909.12.17

Abstrakt

The article concerns the post-war literary song in Polish language education in secondary schools, i.e. the place of authors and texts representing poetic songs, poems set to music, author’s song and the opinion of a generation at the Polish language classes. Besides such authors as Ewa Demarczyk, Agnieszka Osiecka, Wojciech Młynarski, Jacek Kaczmarski (perceived not through the prism of intertextual measures: painting or biblical one, but as a bard of “Solidarity”, i.e. the author of “The Walls”), Grzegorz Ciechowski’s work ‘Do not ask about Poland ‘ was considered. On the example of the poems by Kamil Baczyński which were sung by Demarczyk, texts written by Kaczmarski and Ciechowski, they were discussed the artistry, the topics and evaluation of poetic song from the perspective of educational axiology.

https://doi.org/10.24917/20820909.12.17
PDF

Bibliografia

Baczyński K.K., Utwory zebrane, oprac. A. Kmita-Piorunowa, K. Wyka, Kraków 1970.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Baczyński K.K., Wybór poezji, oprac. J. Święch, Wrocław 2007.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Barańczak S., Piosenka i topika wolności. Dwa labirynty, „Pamiętnik Literacki” 1974, z. 3, s. 120.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Błoński J., Ut musica poesis? „Twórczość” 1980, nr 9, s. 110–122.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Chemperek D., Kalbarczyk A., Trześniowski D., Nowe zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka. Modernizm – dwudziestolecie międzywojenne (nurt klasyczny). Klasa 2, część 2. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum, Warszawa 2014.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Derlatka P., Poeci piosenki 1956–1989. Agnieszka Osiecka, Jeremi Przybora, Wojciech Młynarski i Jonasz Kofta, Poznań 2012.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Jamrozek-Sowa A., Stanisz E., Duch lekki jak ciemności nocne. O wierszach K.K. Baczyńskiego śpiewanych przez Ewę Demarczyk, [w:] Nad wierszami Baczyńskiego. Interpretacje, szkice i rozprawy, red. G. Ostasz, Rzeszów 1998, s. 251–271.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kaczmarski J., Antologia poezji, Warszawa 2012.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kloch Z., Rysiewicz A., Piosenka, [w:] Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka i in., Wrocław 1993, s. 789.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kuźniak A., Karpacz-Oboładze E., Czarny anioł. Opowieść o Ewie Demarczyk, Kraków 2015.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Lisowski Z., Tragizm wojny i okupacji w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza i Zbigniewa Herberta, Warszawa 2008.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Mielhorski R., Od Mieczysława Jastruna do Jerzego Broszkiewicza, czyli pisarz i dzieło wobec uwarunkowań nowoczesności, Bydgoszcz 2018.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Młynarski W., Róbmy swoje, Warszawa 1985.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Ostasz G., Korale z krwi. Rzecz o piosenkach żołnierskich pokolenia wojennego, [w:] Poezja pokolenia wojennego. Szkice, interpretacje i artykuły, red. Z. Andres, G. Ostasz, Rzeszów 1989, s. 193–209.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Ożóg Z., Romantycy czasu wojny. Liryka Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz poetów „Sztuki i Narodu” wobec tradycji romantycznej, Rzeszów 2002.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Płuciennik J., Kultura jako aktywizm. „Protest song” Młynarskiego, kultura liberalna i zaangażowanie, [w:] Strasznie lubię cię, piosenko. Szkice o tekstach Wojciecha Młynarskiego. Tom jubileuszowy dedykowany Profesor Barbarze Kudrze, red. K. Burska, E. Olejniczak, Łódź 2018, s. 71–87.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Netografia
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q= &esrc= s&source=web&cd= &cad=rja&
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

uact=8&ved= 2ahUKEwj91 cr33OTuAhVjhosKHd0KBbMQ twIwBHoECAUQAg&url=
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

https%3A%2F% 2Fculture.pl%2Fpl% 2Ftworca% 2Fewademarczyk&usg= AOvVaw 3_HAf 67cM6Udd20RoQ7o7A, https://culture.pl/pl/tworca/ewa-demarczyk [dostęp: 12.02.2021].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

https://kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/oblawa/ [dostęp: 12.02.2021].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum. Język polski. Zakres podstawowy i rozszerzony, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r., Dz. U. z dnia 2 marca 2018 r., Poz. 467.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Podstawa programowa przedmiotu język polski. IV etap edukacyjny. Zakres podstawowy i rozszerzony, [w:] Podstawa programowa kształcenia ogólnego, Rozporządzenie
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r., Dz. U. z 2009 r. Nr 4.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Program liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego i technikum, Język polski (dwie wersje), Warszawa 1990.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Romanowski M., Między bardem „Solidarności” a Jackiem Kaczmarskim. Fragmenty biografii artystycznej, Gdańsk 2013.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 2002.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Sobolczyk P., W stronę krainy łagodności (i na marginesach)…, [w:] Nowa poezja polska. Twórcy – tematy – motywy, red. T. Cieślak, K. Pietrych, Kraków 2009, s. 565–603.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Stabro S., Chwila bez imienia. O poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Kraków 2003.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Stabro S., Poezja i historia. Od Żagarów do Nowej Fali, Kraków 2001.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Stabro S., Wojna postu z karnawałem, [w:] tegoż, Klasycy i nie tylko… Studia o poezji XX wieku, Kraków 2012.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Turowska Z., Agnieszki. Pejzaże z Agnieszką Osiecką, Warszawa 2008.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Uryga Z., Godziny polskiego. Z zagadnień kształcenia literackiego, Warszawa–Kraków 1996.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Zgorzelski C., Elementy „muzyczności” w poezji lirycznej, [w:] Prace ofiarowane Henrykowi Markiewiczowi, red. T. Weiss, Kraków 1984, s. 7-23.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia

Downloads

Download data is not yet available.