Refleksje nad pożądanymi kierunkami zmian… w szkolnym kształceniu polonistycznym (głos w dyskusji)
PDF

Słowa kluczowe

Nauczanie języka polskiego
reforma edukacyjna
kształcenie nauczycieli Polish language education
educational reform
Polish language teaching
education of teachers

Jak cytować

Fiszbak, J. (2021). Refleksje nad pożądanymi kierunkami zmian… w szkolnym kształceniu polonistycznym (głos w dyskusji). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 12(330), 42–59. https://doi.org/10.24917/20820909.12.4

Abstrakt

The author describes desirable paths of changes in Polish language school education. Base for the analysis is the research conducted in 2017 on students’ attitude towards Polish language as a subject, as well as students’ works created during the distance learning in 2020. 

According to the author, any changes in the curriculum should be preceded by research conducted on students in order to determine their needs and skills. Addressing changes to unspecified target is the main reason for ill-success of the reforms which were introduced during the past 20 years. Polish language teaching in schools of each level should be more focused on enhancing students’ linguistic skills. The changes should also include the sphere of literature, culture, and media knowledge. The author points to the fact that the reform should involve also teachers-to-be and the way they are prepared for teaching, as well as further education of Polish language teachers. 

https://doi.org/10.24917/20820909.12.4
PDF

Bibliografia

Borkowska M., Wpływ początków nauki czytania na fascynacje lekturowe i osiągnięcia szkolne starszych uczniów (studium przypadku), praca magisterska pisana pod kierunkiem J. Fiszbak, obroniona na Wydziale Filologicznym UŁ w 2017 r.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Chrząstowska B., Szkoła w zapaści?!, „Polonistyka” 2013, nr 8, s. 4–8.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Dylematy kształcenia polonistycznego w zreformowanej szkole podstawowej, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracovienesis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia” 2019, t. X, https://czasopisma.up.krakow.pl/index.php/dlp [dostęp: 15.11.2021].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Fiszbak J., Kiedy wartość przestaje być wartością, [w:] Polonistyka i świat wartości. Edukacja polonistyczna jako wartość, red. M. Marzec-Jóźwicka, A. Karczewska, S.J. Żurek, M. Nowak, Lublin 2019, s. 183–199.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Fiszbak J., Polonistyka szkolna w świetle uczniowskich wypowiedzi ankietowych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” Vol. 56, nr 1 (2020): Szkoła i polonistyka szkolna wobec przemian XXI wieku, s. 377–397, https://czasopisma.uni.lodz.pl/polonica/issue/view/557/150 [dostęp: 15.11.2021].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Fiszbak J., Przygotowanie do wizyty w Soplicowie (Pan Tadeusz na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej), „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae” 2019: Szkoła czytania. Język polski w (z)reformowanej szkole podstawowej, s. 140–156.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Fiszbak J., Swoje i bliskie w kształceniu polonistycznym (edukacja regionalna na lekcjach języka polskiego), [w:] Problemy poznawania dzieła literackiego w szkole. Tekst – kontekst – znak – znaczenie, red. T. Świętosławska, Łódź 2001, s. 142–149.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Frużyńska J., Trysińska M., Wroczyński T., Kształcenie nauczycieli w obliczu permanentnej reformy edukacji, „Studia Pragmalingwistyczne. Rocznik Instytutu Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki UW” 2013, s. 31–42.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Gajak-Toczek M., „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza – nowa-stara lektura w szkole podstawowej, referat wygłoszony podczas XIX Jesiennej Szkoły Dydaktyków: Wobec współczesności. Język polski w reformowanej szkole ponadpodstawowej.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Goban-Klas T., Pokolenie sms-u w rozwiniętym społeczeństwie informacyjnym, [w:] Wartki nurt mediów ku nowym formom społecznego życia informacji. Pisma z lat 2000–2011, red. T. Goban-Klas, Kraków 2011, s. 227–236.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Gwóźdź E., Odzyskane życie Pokolenia Y, „Pracownia Kultury” 2013, nr 4, http://www.laboratoriumkultury.us.edu.pl/?p=25655 [dostęp: 22.11.2020].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Janus-Sitarz A., Dylematy kształcenia polonistycznego, czyli czego nas uczą pierwsze lata reformy, „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego” 2020, t. XXIX, s. 175–186.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kłakówna Z.A., Język polski. Wykłady z metodyki, Kraków 2016.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kowalikowa J., Od słowa do zdania, od zdania do tekstu – od tekstu do zdania, od zdania do słowa, [w:] Szkolna polonistyka zanurzona w języku, red. A. Janus-Sitarz, E. Nowak, Kraków 2014, s. 17–43.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kucharska-Babula A., Jak przybliżyć lekturę do ucznia? Czytanie „Pana Tadeusza” w podstawowej szkole muzycznej, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracovienesis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia” 2019, t. X: Dylematy kształcenia polonistycznego w zreformowanej szkole podstawowej, s. 144–156.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Nagajowa M., Kształcenie języka ucznia w szkole podstawowej, Warszawa 1985, s. 33.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Ong W.J., Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, tłum. J. Japola, Lublin 1992.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Pawłowska R., Czytam i rozumiem. Lingwistyczna teoria nauki czytania, Kielce 2009.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Problemy poznawania dzieła literackiego w szkole. Tekst – kontekst – znak – znaczenie, Łódź 2000.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Rypel A., Gimnazjaliści w epoce wtórnej oralności. Analiza wybranych wypowiedzi pisemnych, „Polonistyka. Innowacje” 2016, nr 1, s. 37–53, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pi/issue/view/110 [dostęp: 10.10.2018].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Rypel A., Nauczanie komunikacyjne w kształceniu uczniowskich wypowiedzi pisemnych. Problemy. Badania eksperymentalne. Implikacje dydaktyczne, Bydgoszcz 2007.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Rzepka A., Technologia elektroniczna medium moich czasów, „Pracownia Kultury” 2013, nr 4, http://www.laboratoriumkultury.us.edu.pl/?p=25835 [dostęp: 22.11.2020].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Sienko M., Skąd się bierze i na czym polega „szkolna schizofrenia”?, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia” 2019, Folia 285, s. 100–112.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Skudrzyk A., Czy zmierzch kultury pisma? O synestezji i analfabetyzmie funkcjonalnym, Katowice 2005.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Ślósarz A., Dydaktyka polonistyczna jako komparatystyka, [w:] Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki, red. E. Jaskółowa, D. Krzyżyk, B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek, D. Jagodzińska i A. Zok-Smoła, Katowice 2016, s. 283–297.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Ślósarz A., Ideologiczne matryce. Lektury a ich konteksty. Postkomunistyczna Polska – postkolonialna Australia, Kraków 2013.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Uryga Z., Odbiór liryki w klasach maturalnych, Warszawa 1982.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Warchala J., Kategoria potoczności w języku, Katowice 2003.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Warchala J., Uwagi o współczesnej piśmienności, „Konteksty Kultury” 2013, t. X, nr 1–2, s. 182–192.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Warchala J., Skudrzyk A., Potoczność – kategoria rozmyta?, [w:] Potoczność a zachowania językowe Polaków, red. B. Boniecka, S. Grabias, Lublin 2007, s. 21–33.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Warchala J., Skudrzyk A., Kultura piśmienności młodego pokolenia, Katowice 2010.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Zbróg P., Wojna o kształcenie językowe, Kielce 2005.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia

Downloads

Download data is not yet available.