Jan Kochanowski – pomiędzy renesansowym poszukiwaniem ładu a szkolną wersją lektury
PDF

Słowa kluczowe

Kochanowski
Renesans
szkoła średnia
antropologia literacka
Greenblatt Kochanowski
Renaissance
high school
Greenblatt
anthropology of literature

Jak cytować

Słoma, P. (2021). Jan Kochanowski – pomiędzy renesansowym poszukiwaniem ładu a szkolną wersją lektury. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 12(330), 300–312. https://doi.org/10.24917/20820909.12.20

Abstrakt

The article deals with issues related to improving among students the skills of receiving Jan Kochanowski’s songs. The three most recent textbooks for the Polish language were analyzed - in particular, chapters devoted to the Renaissance period and the didactic setting covering individual works by the poet from Czarnolas. The exploration scarried out were situated in the area of cultural research. The en tire article focuses on the search for a method by which Reading Old Polish works in a secondary school will allow for the development of the reception and interpretation skills of contemporary high school students.

https://doi.org/10.24917/20820909.12.20
PDF

Bibliografia

Abramowska J., Kochanowskiego lekcja historii, „Pamiętnik Literacki” 1882, nr 75/4, s. 66–67.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Dydaktyka dziś – kształcenie dla jutra, red. K. Biedrzycki, W. Bobiński, A. Janus-Sitarz, R. Przybylska, s. 385.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Chemperek D., Kalbarczyk A., Trześniowski D., Oblicza epok Język polski 1.2. Podręcznik Zakres podstawowy i rozszerzony, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2019.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Chmiel M., Cisowska A., Kościerzyńska J., Ponad słowami 1, cz. 2. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony – szkoła ponadpodstawowa, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2019.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Chrząstowska B., Lektura i poetyka, Warszawa 1989.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Fulińska A., Naśladowanie i twórczość. Renesansowe teorie imitacji, emulacji i przekładu, Wrocław 2000.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Głowiński M., Szkolna historia literatury: wprowadzenie w tradycję, [w:] Olimpiada Literatury i Języka Polskiego. Założenia, oceny, postulaty, red. B. Chrząstowska, T. Kostkiewiczowa, Warszawa 1988, s. 106–108.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Budna K., Kapela-Bagińska B., Manthey J. i in., Język polski 1 (cz. 2). Sztuka wyrazu. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2019.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kujawińska-Courtney K., Wprowadzenie. Stephen Greenblatt i poetyka kulturowa/nowy historycyzm, [w:] Stephen Greenblatt, Poetyka kulturowa. Pisma wybrane, red. taż, Kraków 2006, s. XXV.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kłakówna Z.A., Przymus i wolność. Projektowanie procesu kształcenia kulturowej kompetencji. Język polski w klasach IV–VI szkoły podstawowej, w gimnazjum i liceum, Kraków 2003.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Łebkowska A., Między antropologią literatury a antropologią literacką, [w:] Czy jest możliwa inna antropologia literatury, red. P. Czapliński, A. Legeżyńska, M. Telicki, Poznań 2010, s. 5.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Mazurkiewicz R., Do genezy Hymnu Jana Kochanowskiego „Czego chcesz od nas, Panie”, „Ruch literacki” 1990, z. 4–5.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Mrowcewicz K., Czarna Muza z Czarnolasu, „Nauka” 2015, nr 1, s. 54.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Nycz R., Kultura jako czasownik. Sondowanie nowej humanistyki, Warszawa 2017.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Pelc J., Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej, Warszawa 2001.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Piechota W., Informacja a interpretacja w nowych podręcznikach literatury dla szkół średnich, [w:] Podręczniki literatury w szkole średniej. Wczoraj-dziś-jutro, red. B. Chrząstowska, Poznań 1991.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Szczerbicka-Ślęk L., Liryka religijna, [w:] Kochanowski. Z dziejów badań i recepcji twórczości, red. M. Korolko, Warszawa 1980, s. 422.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Śnieżko D., Kompleksja literatury. Studia staropolskie, Kraków 2019.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Uryga Z., Godziny polskiego. Z zagadnień kształcenia literackiego, Warszawa–Kraków 1996.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Uryga Z., Odbiór liryki w klasach maturalnych, Warszawa–Kraków 1982.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Uryga Z., Podręcznik jako narzędzie kształcenia literackiego w szkole średniej, [w:] Podręczniki w szkole średniej. Wczoraj-dziś-jutro, red. B. Chrząstowska, Poznań 1991, s. 16-17.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Weintraub W., Rzecz czarnoleska, Kraków 1977.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia

Downloads

Download data is not yet available.