Uczeń i student w sieci – efektywne sposoby komunikacji w procesie kształcenia zdalnego
PDF

Słowa kluczowe

e-learning
online learning discourse
e-learning methodology nauczanie zdalne
metodologia zdalnego nauczania

Jak cytować

Wierzbicka, A. (2021). Uczeń i student w sieci – efektywne sposoby komunikacji w procesie kształcenia zdalnego. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 12(330), 147–157. https://doi.org/10.24917/20820909.12.10

Abstrakt

E-learning can take various forms and be realized via use of many different tools, applications or software. The selection of software should be rooted in a detailed analysis of capabilities and needs of all entities involved in the process of education (students, teachers and institutions responsible for education). It also should fulfil the need for bilateral communication - remote education environment should be prepared to support a real dialogue or polylogue and contain an array of tools for communication, both synchronous (videoconference, chat, virtual whiteboard) and asynchronous (forum, blog, e-mail). This article attempts to analyze the process of e-learning and its realization in perspective of communication between pupils/students and teacher.

https://doi.org/10.24917/20820909.12.10
PDF

Bibliografia

Dydaktyka cyfrowa epoki smartfona. Analiza cyfrowych aspektów dydaktyki gimnazjum i szkoły średniej. Raport ekspercki, red. M. Wieczorek-Tomaszewska, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, 2013, http://www.ldc.edu.pl/phocadownload/Dydaktyka-cyfrowa-epoki-smartfona.pdf [dostęp: 28.12.2020].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Edukacja zdalna w czasie pandemii. Raport z badań, Centrum Cyfrowe, kwiecień 2020 r., https://centrumcyfrowe.pl/edukacja-zdalna/ [dostęp: 28.12.2020].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Maj A., Folksonomia jako nowy model wiedzy. Komunikacyjne i kulturowe aspekty Web 2.0, [w:] com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie, red. M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mośny, A. Wagner, Kraków 2010, s. 390–395.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Nauczanie zdalne. Jak wygląda w naszych domach. Raport z badań ankietowych, https://portal.librus.pl/artykuly/ nauczanie-zdalne-jak-wyglada-w-naszych-domach-pobierz-raport [dostęp: 28.12.2020].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Prensky M., Digital Natives, Digital Immigrants, “On the Horizon”, 2001, Vol. 9, No. 5, http://www.marcprensky.com/ writing/Prensky%20-%20 Digital%20Natives, %20Digital%20Immigrants% 20-%20Part1.pdf [dostęp: 28.12.2020].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Turula A., E-learning akademicki. Perspektywa humanistyczna, Kraków 2018.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Wierzbicka A., Dydaktyczne i komunikacyjne aspekty e-edukacji akademickiej, Łódź 2019.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Wierzbicka A., Od analizy potrzeb do analizy jakości, czyli jak profesjonalnie stworzyć e-szkolenie, [w:] E-learning – nowe aspekty, red. B. Boryczka, Warszawa 2011, s. 27–38.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Witryna internetowa, Instructional System Design: The ADDIE Model, http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/sat.html [dostęp: 28.12.2020].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Witryna internetowa Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego, Kompetencje e-nauczyciela, http://www.sea.edu.pl/kryteria/pliki/ SEA-kompetencje_e-nauczyciela.pdf [dostęp: 28.12.2020].
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Akty prawne
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dn. 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Ustawa z dn. 12 lipca 2017 r. O systemie oświaty.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Ustawa z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2021 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia

Downloads

Download data is not yet available.