Przesyłanie tekstów

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.
 • Przesłany tekst jest rezultatem własnej twórczości i nie narusza praw autorskich innych osób; w szczególności utwór nie był wcześniej publikowany.
 • Tekst publikacji jest złożony stylem zasadniczym w programie Microsoft Word (LibreOffice) i zapisany w formatach: doc., docx, odt.
 • Tekst publikacji złożony jest czcionką Times New Roman (12 pkt), interlinia 1,5 (przy dłuższych wyodrębnionych cytatach: Times New Roman 10 oraz interlinia 1,0). Obiekty graficzne (schematy, wykresy) umieszczone są w osobnych plikach, a w tekście zaznaczono ich miejsce (na przykład: il. 1, tab. 2). Przy materiałach ilustracyjnych podano ich źródła i prawa autorskie. Objętość tekstu max 40 000 znaków ze spacjami (razem z bibliografią, abstraktem i słowami kluczowymi)
 • Tekst spełnia podane przez Redakcję wymogi odnośnie do bibliografii i przypisów.
 • Autor zapoznał się z obowiązującymi w czasopiśmie procedurami recenzowania tekstów.

   

Wytyczne dla autorów

1. Artykuł naukowy

Objętość tekstu max 40 000 znaków ze spacjami (razem z bibliografią, abstraktem i słowami kluczowymi);

 • na osobnej stronie:
  - tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko;
  - ORCID;
  - nazwa reprezentowanej instytucji naukowej;
  - e-mail, adres zamieszkania (do wiadomości redakcji);
  - tytuł artykułu: Times New Roman 14, wyśrodkowany; w języku polskim i angielskim
 • tekst:
  - Times New Roman 12,
  - odstępy między wierszami 1,5;
  - marginesy 2,5 cm;
  - wcięcie akapitowe 1,25 cm;
  - wyrównanie do obydwu marginesów;
 • w przypadku finansowania pracy z grantu, prosimy o podanie informacji w przypisie
 • tytuły kursywą
 • cytaty włączone do tekstu głównego w cudzysłowie
 • dłuższe cytaty wyodrębnione graficznie, czcionka Times New Roman 10, odstępy między wierszami 1.0;
 • śródtytuły pogrubione (nie należy oznaczać śródtytułów cyframi/literami);
 • do artykułu należy dołączyć: bibliografię przedmiotową, streszczenie (max. 600 znaków ze spacjami) w języku polskim i angielskim, słowa kluczowe (3-5 słów), krótką informację o Autorze/Autorce;
 • do artykułów w językach kongresowych należy dołączyć: tytuł, abstrakt i słowa kluczowe w języku oryginalnym i angielskim;
 • artykuł należy przesłać redakcji w dwóch wersjach: doc. (bez tabel, rycin, wykresów itp.) i pdf. (z tabelami, rycinami, wykresami we właściwych miejscach)

PRZYPISY

Czcionka Times New Roman 10 punktów; u dołu strony, wstawione automatycznie z wykorzystaniem funkcji „wstaw przypis”, bez spacji po numerze przypisu;

Przykłady:
a) cytat z książki
U. Żydek-Bednarczuk, Wprowadzenie do lingwistycznej analizy tekstu, Kraków 2005, s. 22.

b) cytat z pracy zbiorowej
D. Krzyżyk, Umiejętności tekstotwórcze, [w:] Kształcenie językowe, red. U. Kopeć, Rzeszów 2010, s. 21.

c) cytat z czasopisma
W. Pisarek, Zenon Klemensiewicz – w czterdziestolecie śmierci, „LingVaria” 2009, nr 2, s. 25-34.

d) cytat z pracy już cytowanej
jeśli w poprzednim przypisie: Tamże. / Tamże, s. 34.
jeśli dużo wcześniej: D. Krzyżyk, Umiejętności…, s. 256.

e) cytat ze strony internetowej
W. Miodunka, Podejście zorientowane na działanie w nauczaniu języków obcych: od (małych) zadań do (dużych) projektów, 2013, http://jows.pl/content/podej%C5%9Bcie-zorientowane-na-dzia%C5%82anie-w-nauczaniu-j%C4%99zyk%C3%B3w-obcych-od-ma%C5%82ych-zada%C5%84-do-du%C5%BCych-pro (dostęp: 5.10.2018).

Bibliografia

układ alfabetyczny, czcionka Times New Roman 12 punktów, odstęp między wierszami 1,5, wyrównanie do obydwu marginesów
książka - kolejność informacji: nazwisko i inicjały imion autora, tytuł i podtytuły kursywą, miejsce i rok wydania.
artykuł – kolejność informacji: nazwisko i inicjały imion autora, tytuł i podtytuły kursywą, tytuł czasopisma (serii naukowej) w cudzysłowie, rok wydania, numer tomu/zeszytu poprzedzony skrótem, numery stron.

Abstrakt w języku poskim i angielskim

Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim

Informacja o Autorze/Autorce

TABELE, ryciny, wykresy itp. należy dołączyć w osobnych plikach.
SCANY oraz zdjęcia cyfrowe w formacie TIFF lub JPG powinny być zapisane na osobnym nośniku (CD, DVD, pendrive)
GRAFIKA WEKTOROWA: - CorelDraw, format CDR;
- Adobe Illustrator, format Ai, EPS, PDF (z możliwością edytowania).


2. Artykuł recenzyjny (recenzja naukowa)

Objętość max. 20 000 znaków ze spacjami;
• na osobnej stronie:
- tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko;
- ORCID;
- nazwa reprezentowanej instytucji naukowej;
- e-mail, adres zamieszkania (do wiadomości redakcji);
• tytuł artykułu: Times New Roman 14, wyśrodkowany;
• tekst:
- Times New Roman 12,
- odstępy między wierszami 1,5;
- marginesy 2,5 cm;
- wcięcie akapitowe 1,25 cm;
- wyrównanie do obydwu marginesów;
• pełny opis bibliograficzny recenzowanej książki (czcionka Times New Roman 14 punktów)
- w przypadku książek autorskich: imię i nazwisko autora/ów, tytuł kursywą, nazwa wydawnictwa, miejsce i rok wydania, liczba stron;
- w przypadku prac pod redakcją: tytuł kursywą, imię i nazwisko redaktora/ów, nazwa wydawnictwa, miejsce i rok wydania, liczba stron;
• wymagania edytorskie: jw.
• w przypadku cytatów z recenzowanej pracy, ich lokalizacje należy podać w nawiasie okrągłym po cudzysłowie.


Autorzy tekstów przyjętych do druku zobowiązani są (w terminie do 14 dni od daty otrzymania informacji o przyjęciu tekstu) przesłać na adres redakcji deklarację o oryginalności artykułu oraz podpisaną umowę z Wydawnictwem UP.

Redakcja ma trzy miesiące na poinformowanie autora o przyjęciu/nieprzyjęciu tekstu.

Polityka prywatności

Członkowie redakcji respektują zasadę poufności, co oznacza, że nie ujawniają osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat autorów, recenzentów oraz osób, które dokonały rejestracji na stronach czasopisma w celu korzystania z usługi newsletter. Osobami upoważnionymi do posiadania ww. informacji są: redaktorzy oraz Wydawca.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Autora/Autorów

Na podstawie art. 13 (lub/i) 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.
– dalej: RODO lub Rozporządzenie), informujemy, że:
I. Administrator Danych Osobowych:
Administratorem Danych Osobowych Autora/Autorów/Recenzentów jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (adres: ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, strona internetowa: www.up.krakow.pl). Z Administratorem Danych Osobowych można kontaktować się poprzez adres e-mail: info@up.krakow.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny wskazany w zdaniu pierwszym.
II. Inspektor Ochrony Danych:
Autor/Autorzy/Recenzenci mogą skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych w sprawach dotyczących: przetwarzania danych osobowych, korzystania z praw dotyczących przetwarzania danych osobowych, pisząc na adres elektroniczny iod@up.krakow.pl, lub adres Administratora Danych, wskazany w pkt I.
III. Cele przetwarzania danych osobowych:
Uczelnia przetwarza dane osobowe w celu przygotowania i realizacji umowy wydawniczej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia (UE), a w szczególności:
• reakcji na informacje przesłane do Wydawnictwa z wykorzystaniem formularza kontaktowego/e-maila,
• realizacji procesu wydawniczego związanego z opublikowaniem dzieła Autora/Autorów,
• opublikowania imienia, nazwiska, stopnia lub tytułu naukowego oraz afiliacji Autora/Autorów,
• udostępniania danych innym podmiotom związanym z procesem wydawniczym, do baz danych i innych portali informacyjnych, promocyjnych, naukowych,
• wysyłki autorskich numerów drukowanych dzieła.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wykonania umowy, zamówienia, opublikowania dzieła Pani/Pana autorstwa/współautorstwa lub gdzie Pani/Pan występowała/ł w charakterze Recenzenta/Redaktora/Członka Rady Naukowej. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa publikacji lub akceptacji artykułu/recenzji przez Wydawnictwo.
IV. Odbiorcy danych osobowych:
Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania.
V. Okres przechowywania danych osobowych Autora/Autorów:
Dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) Rozporządzenia (UE), tj. będą przetwarzane maksymalnie przez okres 50 lat licząc od daty podpisania umowy.
VI. Prawa osób, których dane dotyczą:
Autor/Autorzy mają prawo do:
• dostępu do swoich danych (informacji o przetwarzanych przez Administratora Danych), w tym uzyskania kopii danych. Prawo będzie realizowane w zakresie technicznie i prawnie możliwym,
• sprostowania (poprawiania danych, gdy są niezgodne z stanem rzeczywistym),
• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach przewidzianych prawem.
Zebrane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
VII. Instytucja nadzorcza w zakresie danych osobowych:
Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Autor/Autorzy, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, ma prawo wniesienia skargi do ww. organu nadzorczego.