Standardy etyczne

W „Studia ad Didacticam” przestrzega się norm etycznych dotyczących publikacji w celu zapewnienia wysokiej jakości tekstów naukowych oraz zaufania publicznego do wyników badań.

W „Studia ad Didacticam” przestrzega się zasad określonych przez Komitet Etyki Publikacji ( COPE ) oraz jego wytycznych i podstawowych praktyk.

Ocena artykułu

Wszystkie manuskrypty podlegają weryfikacji i oczekuje się, że one będą spełniać standardy doskonałości akademickiej. Po zatwierdzeniu zgłoszenia artykuły podlegają ocenie recenzentów, których tożsamość pozostanie anonimowa dla autorów.

Zespół Redakcyjny może zasięgnąć dodatkowej porady poza standardową recenzją, konsultując się z ekspertami przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Plagiat

Autorzy nie mogą używać terminów, danych ani pomysłów innych osób bez podania źródła. Wszystkie źródła muszą być cytowane w miejscu, w którym są używane.

„Studia ad Didacticam” korzystają z narzędzia Crossref Similarity Check (iThenticate) do wykrywania zgłoszeń pokrywających się z opublikowanymi i przesłanymi manuskryptami.

Manuskrypty, które posiadają cechy plagiatu, bez względu na to, czy zostały opublikowane, czy nieopublikowane, zostaną odrzucone. Wszelkie opublikowane artykuły mogą wymagać korekty lub wycofania.

Przesyłanie do wielu i mnożenie tekstów

„Studia ad Didacticam” uwzględniają tylko oryginalne treści, tj. artykuły, które nie zostały wcześniej opublikowane, w tym w języku innym niż polski.

Rękopisy przesłane do czasopisma nie mogą być jednocześnie zgłoszone w innym miejscu.

Jeśli autorzy wykorzystali własne wcześniej opublikowane prace lub prace, które są obecnie recenzowane, jako podstawę do przesłanego manuskryptu, muszą zacytować poprzednie artykuły i wskazać, w jaki sposób przesłany manuskrypt różni się od ich poprzedniej pracy. Ponowne wykorzystanie danych własnych autorów lub znacznej liczby sformułowań / tekstów wcześniej opublikowanych może wymagać zgody właściciela praw autorskich, a autorzy są odpowiedzialni za ich uzyskanie.

Niewłaściwy podział wyników badań na więcej niż jeden artykuł (znany również jako salami slicing) może skutkować odrzuceniem lub prośbą o połączenie przedłożonych manuskryptów. Podwójna publikacja tego samego lub bardzo podobnego artykułu może spowodować wycofanie artykułu opublikowanego w drugiej kolejności.

Manipulacja cytowaniem

Autorzy manuskryptów zawierających cytaty, których głównym celem jest zwiększenie liczby cytowań pracy danego autora lub artykułów opublikowanych w danym czasopiśmie, mogą podlegać sankcjom.

Redaktorzy i recenzenci nie mogą prosić autorów o podanie odniesień w celu zwiększenia cytowań pracy własnej lub współpracownika, czasopisma macierzystego lub innego czasopisma, z którym są powiązani. 

Fabrykowanie i fałszowanie

Autorzy przedłożonych manuskryptów lub opublikowanych artykułów, o których wiadomo, że sfabrykowali lub sfałszowali wyniki, mogą podlegać sankcjom, a opublikowane artykuły mogą zostać wycofane.

Konflikt interesów

Potencjalne konflikty interesów muszą zostać zadeklarowane – niezależnie od tego, czy rzeczywiście miały wpływ na kształt publikacji – aby umożliwić Redakcji podejmowanie adekwatnych decyzji.

W razie wątpliwości potencjalny konflikt należy zgłosić i omówić z Redakcją. Artykuły z niezgłoszonymi konfliktami, które zostaną później ujawnione, mogą zostać odrzucone. Opublikowane artykuły mogą wymagać ponownej oceny, opublikowania sprostowania lub, w poważnych przypadkach, wycofania. Więcej informacji znajduje się w wytycznych ICMJE i WAME.