Zadania edukacji teatralnej na etapie wczesnoszkolnym i przykłady ich realizacji
PDF

Słowa kluczowe

dukacja teatralna
teatr zabawy Jana Dormana
wczesna edukacja

Jak cytować

Krasuska-Betiuk, M. (2015). Zadania edukacji teatralnej na etapie wczesnoszkolnym i przykłady ich realizacji. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 5(161), 152–164. Pobrano z https://didactica.uken.krakow.pl/article/view/2038

Abstrakt

Tematem artykułu jest edukacja teatralna na etapie wczesnoszkolnym. Teatr dla dzieci i teatr tworzony przez dzieci są bliskie zabawie dramowej, która jest uznawana przez psychologów za istotny czynnik rozwoju. Wszystko w zabawie, grach, teatrze tradycyjnym i symbolicznym, jest umowne. Biorąc udział w grach dramatycznych dziecko nabywa umiejętności i praktyk interpretacji treści symbolicznych obecnych w spektaklu teatralnym. Spektakl jest rozumiany jako proces tworzenia na bazie języka i komunikacji nowej wartości, dlatego połączenie głosu, gestów, pantomimy, pauzy lub ciszy kreuje formy ekspresji odpowiednie do zastosowania w procesie dydaktycznym. Nie dziwi więc, że teatr i zabawa mogą być łatwo połączone, wplecione w jedną całość. W polskim kontekście, może to być istotne dla projektowania przez nauczycieli działań teatralnych z dziećmi w myśl koncepcji Jan Dorman, który był twórcą ruchu teatralnego zwanego teatrem zabawy.

Słowa kluczowe: e

 

PDF

Bibliografia

Bortnowski S., Szaleństwo jako sposób działań polonistycznych, „Annales Uniwersitatis Paedogogicae Crecoviensis Studia at Didacticam Litterarum Polonarum et Lingua Polonae 71”, Kraków 2010.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Czarnota J., Jan Dorman –pedagog w teatrze, „Kultura Enter” nr 50 (magazyn internetowy) pedagogika teatru Strona internetowa: kulturaenter.pl/jan-dorman-pedagog-w-teatrze/2012/12/, dostęp1.10.2013
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Dziecko i teatr w przestrzeni kultury. T.1, Teatr w świecie, red. M.Karasińska, G. Leszczyński, Poznań 2007.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Dziecko i teatr w przestrzeni kultury. T. 2, Świat w teatrze, red. M.Karasińska, G. Leszczyński, Poznań 2007.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Gołaszewska M., Dziecko i sztuka, „Studia o Sztuce dla Dziecka”, Z. 2, Warszawa-Poznań 1988.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Janus-Sitarz A., Oswoić z teatrem, czyli uczeń w roli aktywnego odbiorcy i współtwórcy sztuki teatralnej, [w:] Przygotowanie ucznia do odbioru różnych tekstów kultury, red. taż, Kraków 2004.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kielar –Turska M., Dziecko wobec zabawy dramatycznej i widowiska teatralnego, [w:] Dziecko i teatr w przestrzeni kultury. T. 1. Świat w teatrze, red. M. Karasińska, G. Leszczyński, Poznań 2007.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kołodziej L., Teatr nauczycielski inspiracją twórczych działań, „Wychowanie w Przedszkolu”, 2008 nr 7.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Koziołek K., M. Wójcik-Dudek, Dziecko w teatrze [w:] Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1989), red. K. Heska- -Kwaśniewicz, t. 2, Katowice 2009.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Krasoń K., Kilka cierpkich uwag o teatrze w edukacji wczesnoszkolnej, ale i poszukiwanie rozwiązań rzeczywistej aktywności nacechowanej twórczo, „Problemy Wczesnej Edukacji”, 2013, nr 1 (20).
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Królica M., Teatr we wczesnej edukacji dziecka, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce”, 2008, nr 3.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Lasota I., Dzień pamięci Jana Dormana w Będzinie, „Nowa Polszczyzna” 2006, nr 2.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Miłobędzka K., W widnokręgu Odmieńca: teatr, dziecko, kosmogonia, Wrocław 2008.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Pieniążek M., Szkolny teatr przemiany. Dramatyzacja działań twórczych w procesie wychowawczym, Kraków 2009.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Puchowska M., Nauczycielskie scenariusze teatru szkolnego. Rekonesans – krytyka - obrona, [w:] Wczesna edukacja: między schematem a poszukiwaniem nowych ujęć teoretyczno-badawczych, red. D. Klus-Stańska, E. Szatan, D. Bronk, Gdańsk 2006.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Raszewski Z., Krótka historia teatru polskiego, Warszawa 1990.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Read H., Wychowanie przez sztukę, Wrocław 1976.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Samulczyk-Pawluk T., Edukacja teatralna w szkole podstawowej, Kraków 2005.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Schiller F., Listy o estetycznym wychowaniu człowieka i inne rozprawy, Warszawa 1972.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Skoro i tak gram... Edukacja kulturowa poprzez teatr, red. G. Tomaszewska i D. Szczukowski, Gdańsk 2009.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Szczepańska M., Edukacja kulturalna dziecka w wieku wczesnoszkolnym, Kraków 2000. Sztuka i wychowanie. Współczesne problemy edukacji artystycznej, red. K. Pankowska, Warszawa 2010.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Teatralny Plac Zabaw Jana Dormana Edukacja teatralna w szkołach podstawowych. Raport z badań, red. K, Kalinowska, Warszawa 2013.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Tomaszewska E., Jan Dorman - poeta teatru, Katowice 2010.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Wiśniewska M., Dorman, Kantor, Grotowski - przestrzenie spotkania trzech artystów teatru, [w:] Jan Dorman i jego teatr, red. M. Odziomek, Będzin 2013.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Wojnar I., Estetyka i wychowanie, Warszawa 1964.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Żardecki W., Teatr w refleksji i praktyce edukacyjnej: ku pedagogice teatru, Lublin 2012.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Downloads

Download data is not yet available.