Komisja Edukacji Narodowej. Mała reinterpretacja wielkiego mitu
PDF

Słowa kluczowe

Komisja Edukacji Narodowej
reforma oświaty
mit narodowy
reinterpretacja mitu

Jak cytować

Kołodziej, P. (2015). Komisja Edukacji Narodowej. Mała reinterpretacja wielkiego mitu. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 5(161), 9–19. Pobrano z https://didactica.uken.krakow.pl/article/view/2027

Abstrakt

Mit Komisji Edukacji Narodowej - w sensie: obraz KEN-u wytworzony w zbiorowej wyobraźni Polaków - tym różni się od wielu innych polskich mitów, że wyrasta z doświadczeń pozytywnych. Szczytne osiągnięcia tego pierwszego w świecie ministerstwa oświaty są powszechnie znane i doceniane. Autor szkicu proponuje jednak „małą reinterpretację wielkiego mitu”, ale nie po to, by ów mit degradować (zwłaszcza że na wiele niedociągnięć zwracali uwagę już niektórzy członkowie KEN-u), ale by sformułować kilka pytań prowokujących do namysłu nad dzisiejszymi sposobami reformowania polskiej szkoły. Zdaniem autora, realistyczna ocena niewątpliwie wielkiego dorobku Komisji mogłaby pozwolić na lepsze wykorzystanie doświadczeń poprzedników, tak by przynajmniej uniknąć niektórych błędów (np. nieprzygotowanie na czas nauczycieli do zmian, brak nowych podręczników rzeczywiście odpowiadających reformie, różnego typu działania pozorne ministerialnych urzędników itd.).

PDF

Bibliografia

Bartnicka K., Wychowanie patriotyczne w szkołach Komisji Edukacji Narodowej, Warszawa 1973.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Davies N., Polska mitologia narodowa, [w:] tegoż, Smok wawelski nad Tamizą. Eseje. Polemiki. Wykłady, Wybór i układ tekstów A. Pawelec, Kraków 2001.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Dutkowa R., Komisja Edukacji Narodowej. Zarys działalności. Wybór materiałów źródłowych, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Janion M., Wobec zła, Chotomów 1989.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kłakówna Z. A., Jakoś i jakość. Subiektywna kronika wypadków przy reformowaniu szkoły (1989-2013), Kraków 2014.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kłakówna Z. A., Kołodziej P., Waligóra J., Pakt dla szkoły. Zarys koncepcji kształcenia ogólnego, Gdańsk 2011.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kołodziej P., Czas na obraz. Dzieło malarskie jako tekst i kontekst w szkolnym kształceniu humanistycznym (1880-1999), Kraków 2013.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Komisja Edukacji Narodowej (Pisma Komisji i o Komisji). Wybór źródeł, zebrał i opracował S. Tync, BN I/126, Wrocław 1954.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kurdybacha Ł., Mitera-Dobrowolska M., Komisja Edukacji Narodowej, Warszawa 1973.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Lubieniecka J., Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych, Warszawa 1960.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Lutyński J., Nauka i polskie problemy. Komentarz socjologa, Warszawa 1990.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Mrozowska K., Komisja Edukacji Narodowej 1773-1794, Warszawa 1973.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Pisma i projekty pedagogiczne doby Komisji Edukacji Narodowej, Wybór, wstęp i przypisy K. Mrozowska, Wrocław 1973.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Próchnicki F., Kilka uwag z powodu zamierzonej reformy nauki języka polskiego, [w:] Materiały do reformy nauki języka polskiego w gimnazjach z polskim językiem wykładowym, „Muzeum” 1910, Dodatek 5.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Raport Polska 2050, M. Kleiber i in., Komitet Prognoz „Polska 2000 plus” przy Prezydium PAN, Warszawa 2011.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Sprawcy i / lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej, pod red. M. Dudzikowej i K. Knasieckiej-Falbierskiej, Kraków 2013.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Wybicki J., Życie moje oraz Wspomnienie o Andrzeju i Konstancji Zamoyskich, Red. nauk. S. Sierpowski, Wstęp M. Forycki, Przypisy A. Skałkowski, Wrocław 2010.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Downloads

Download data is not yet available.