O czasopiśmie

„Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia” to czasopismo naukowe afiliowane przy Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ukazujące się w dwóch wersjach: drukowanej oraz cyfrowej. Tytuł rocznika wyznacza płaszczyznę spotkań oraz konfrontacji różnorodnych sposobów rozumienia i badania skomplikowanej rzeczywistości edukacyjnej, związanej z językiem polskim jako szkolnym przedmiotem, a także z uczeniem i uczeniem się języka polskiego jako obcego i drugiego. „Studia ad Didacticam” to w założeniu interdyscyplinarne forum wymiany myśli, prezentacji badań oraz efektów kształcenia, otwarte również dla dydaktyków innych języków, ze szczególnym uwzględnieniem języków słowiańskich. Na nasze łamy zapraszamy nie tylko teoretyków oraz badaczy dydaktyki literatury i języka, ale także praktyków, nauczycieli i studentów. Zależy nam, aby „Studia ad Didacticam” stanowiły przestrzeń współpracy różnych środowisk edukacyjnych, sprzyjającą podnoszeniu jakości kształcenia.

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych opublikowanym 17 lipca 2023 r. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia” przyznano 100 punktów. 

 

Zapraszamy do współpracy