Janus-Sitarz, A. (2021) „Personalizacja w kształceniu polonistycznym. Potrzeby, dylematy, dobre praktyki”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia, 12(330), s. 33–41. doi: 10.24917/20820909.12.3.